Geografia Francji – regiony i terytoria zależne

Numer JOwS: 
str. 116

W kontekście obchodzonego corocznie Międzynarodowego Święta Frankofonii chciałbym zachęcić wszystkich nauczycieli do odkrywania przed uczniami podczas pierwszych lekcji języka francuskiego elementów wiedzy z zakresu geografii fizycznej i administracyjnej Francji, jak również francuskich terytoriów zależnych. Wierzę, że wiadomości te zaprocentują w dalszym procesie kształcenia, wzbogacając culture générale uczniów, a samym nauczycielom posłużą jako ciekawa baza do oswajania młodzieży z dźwiękami języka francuskiego i do solidnej pracy nad wymową już od pierwszych lekcji.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Poziom:

I klasa liceum, A1+

Czas trwania:

2 x 45 min

Cele lekcji:

Wiadomości

Uczeń:

 • poznaje regiony Francji, największe miasta i główne elementy mapy fizycznej Francji (rzeki, morza, pasma górskie);
 • poznaje francuskie terytoria zależne;
 • zapoznaje się z charakterystyką poszczególnych regionów Francji.

Ćwiczone umiejętności

Uczeń:

 • potrafi wymienić niektóre regiony Francji i francuskie terytoria zależne (departamenty i zbiorowości zamorskie);
 • potrafi nazwać i zlokalizować największe miasta i główne elementy mapy fizycznej Francji (rzeki, morza, pasma górskie);
 • umie zlokalizować dane miejsce, używając nazw stron świata.

Słownictwo

 • francuskie nazwy regionów, terytoriów zależnych, miast, rzek, pasm górskich itd.;
 • kierunki świata.

Metoda nauczania:

 • metoda podająca i aktywizująca, badawcza, praca indywidualna, w grupach i na forum klasy

Wyposażenie pracowni:

 • komputer z dostępem do Internetu;
 • rzutnik podłączony do komputera;
 • tablica;
 • ewentualnie wieszak na mapy.

Materiał:           

 • kserokopie mapy Francji i świata zaczerpnięte z ogólnodostępnych stron internetowych;
 • materiały własne – opis regionów;
 • ewentualnie duża mapa fizyczna Francji.

1. Czynności organizacyjne

Nauczyciel wita się w języku francuskim i pyta uczniów o samopoczucie. Podaje cele lekcji i zapisuje temat zajęć na tablicy. Zawiesza dużą mapę fizyczną Francji (jeżeli taką dysponuje) albo rozdaje uczniom kolorowe kopie takiej mapy (Załącznik nr 1). Wyjaśnia w skrócie, na czym polega podział administracyjny Francji i ile regionów Francji obejmuje.

2. Przygotowanie do wykonania zadania na lekcji

W ramach rozgrzewki nauczyciel pyta uczniów o podanie różnego typu nazw geograficznych, jakie kojarzą im się z Francją. Propozycje uczniów są zapisywane na tablicy. Można pokusić się o zwrócenie uwagi, czy podawane nazwy są spolszczone (jak np. Paryż, Lazurowe Wybrzeże), czy w oryginalnym brzmieniu (jak np. Cannes, Mont Blanc). Można poprosić uczniów o zapisanie niektórych trudniejszych nazw (w zeszycie bądź na tablicy) – na zasadzie dyktanda.

Nauczyciel wprowadza wyrażenia określające strony świata, które pozwolą na przybliżone zlokalizowanie podanych nazw: se trouver au nord / au sud / à l’ouest / à l’est / au centre de la France, np.:

 • Où se trouve Cannes?
 • Cannes se trouve au sud de la France.