Kilka powodów, dla których warto uczestniczyć w programie European Language Label

Numer JOwS: 
str. 88

Sportowcy uczestniczą w zawodach, mistrzostwach, olimpiadach, podczas których demonstrują swoje umiejętności, rywalizują z przeciwnikiem oraz zdobywają cenne medale. Artyści wystawiają swoje prace na wystawach,  występują na koncertach,  biorą udział w konkursach, a ich dzieła są wyróżniane i nagradzane.  Przedstawiciele tych profesji mają możliwość  pokazania pozytywnego wizerunku, zdobycia uznania oraz uzyskania publicznej aprobaty a nawet podziwu. Nauczyciele natomiast, choć równie kreatywni i oddani swojej profesji,  zamknięci są w  szkolnej klasie a ich działania rzadko są nagradzane.

Korzyści wynikające ze współpracy podczas realizacji projektu

Projekty przygotowywane do konkursu ELL zazwyczaj wymagają szerokiej współpracy.  Zarówno w przypadku realizacji projektu przez jedną instytucję jak i pracy w tandemie projektowe działania zmuszają do zaangażowania wielu osób. Korzyści wynikające ze współpracy podczas realizacji danego przedsięwzięcia są wielopłaszczyznowe. Począwszy od ogromnej   roli samej współpracy w trakcie wykonywania wielu zadań i pokonywania trudności, przez rozwijanie kreatywności , aktywności czy samodzielności w zdobywaniu wiedzy przez uczestników projektu, aż do integracji wielu społeczności, gdy w projekcie zaangażowane są różne grupy. Potencjalne korzyści dla instytucji przystępujących do programu ELL zależne są od szczegółowych celów realizowanego pomysłu.

Label nie wyczerpują całej listy. Żywię nadzieję, że wymienione powody są na tyle przekonywujące, aby zachęcały czytelnika do podjęcia ryzyka i przystąpienia do konkursu. Gorąco zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie doświadczyli tak pozytywnych emocji i satysfakcji w trakcie odbierania prestiżowego certyfikatu, będącego główną (ale nie jedynąJ) nagrodą za podjęty trud i wysiłek włożony w realizację projektu. Organizatorzy programu ELL zadbali również o to, aby  samo uczestnictwo w ceremonii było niezapomnianym doświadczeniem. Bogata oprawa naukowo-artystyczna dopełnia świetności tego wydarzenia.

Zainteresowanych i poszukujących inspiracji zachęcam do odwiedzenia europejskiej strony konkursu ELL oraz strony Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która nadzoruje realizację tego programu w Polsce. Poniżej przedstawiam krótko wyróżnione projekty, które zrealizowane zostały z mojej inicjatywy w Instytucie Edukacji Szkolnej, na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 2005- 20011 z udziałem studentów specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Wszystkie projekty edukacyjne realizowane były we współpracy z przedszkolami oraz szkołami podstawowymi z regionu świętokrzyskiego.  

Krótka prezentacja tych inicjatyw dostępna jest również pod adresem: http://prezi.com/1zuca5wanfnj/european-language-label-dla-ujk/.

 

2005r. -  Język angielski z klockami Cuisenaire’a

W projekcie wykorzystano klocki Cuisenaire’a zwane również kolorowymi liczbami lub liczbami w kolorach (różnokolorowe, drewniane lub plastikowe prostopadłościany o podstawie 1 cm2 i długości od 1do 10 cm). Klocki początkowo używane były głównie w edukacji matematycznej do ćwiczeń arytmetycznych. Jednakże, okazało się, iż jest to przydatny środek dydaktyczny również w nauce języka obcego.  Kolorowe liczby to konkretne przedmioty, którymi dzieci manipulowały w procesie uczenia się języka angielskiego, przyswajając wiadomości i rozwijając umiejętności. Świetnie nadawały się do nauki słownictwa obejmującego takie kręgi tematyczne jak: alfabet, kolory, liczebniki, określanie czasu, części ciała, relacje rodzinne, pokoje i meble, zwierzęta, umiejętności. Na tym etapie edukacyjnym  formalna nauki gramatyki nie jest skuteczna ale wykorzystanie klocków umożliwiło ‘przemycenie’  pewnych aspektów gramatycznych, takich jak: zaimki osobowe, zaimki wskazujące, przyimki, przedimki, liczebniki, rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, kolejność wyrazów w zdaniu angielskim i wiele innych. Wizualny charakter klocków usprawniał proces myślenia i rozumowania oraz pomagał w ‘odkrywaniu’ wiedzy i interioryzacji reguł. Praca z kolorowymi klockami ułatwiała koncentrację i skupienie uwagi. Z liczbami w kolorach uczniom łatwiej było   powtarzać  słownictwo z określonych grup leksykalnych a ćwiczenia zazwyczaj były krótkie i różnorodne. Praca z  klockami miała charakter zabawowy i oparta była na aktywności dzieci. Wprowadzając elementy metody reagowania całym ciałem (TPR-Total Physical Response, np. Put the green rod on the floor, Give Peter the black rod) pozwalaliśmy uczniom na ruch, który jest niezbędny na tym etapie rozwoju. Wszystkie ćwiczenia testowane były przez uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach. Produktem końcowym projektu była publikacja „Język angielski z klockami Cuisenaire’a”.

2007r. - Portfolio kreatywnego nauczyciela języków obcych w kształceniu zintegrowanym

Projekt skierowany był zarówno do studentów przygotowujących się do roli nauczyciela języków obcych na pierwszym etapie edukacyjnym, jak i czynnych nauczycieli poszukujących niekonwencjonalnych propozycji pomocy dydaktycznych, uatrakcyjniających lekcje. W wyniku realizacji projektu uczestnicy przedsięwzięcia  wykonali pomoce dydaktyczne, które mogą być wykorzystywane na lekcjach języka angielskiego na pierwszym etapie edukacyjnym. Następnie przygotowano informacje dotyczące materiałów potrzebnych do ich wykonania, szczegółowy opis sposobu wykonania oraz propozycje obszarów leksykalno–gramatycznych, na których można wykorzystać proponowane materiały. Przykładowe propozycje wykonanych pomocy  wraz z dokumentacją fotograficzną zamieszczone zostały na stronie internetowej Instytutu Edukacji Szkolnej - http://wpia.ujk.edu.pl/wped/inst/dlastud/proj1/.  Większość zamieszczonych materiałów dydaktycznych przetestowana była na lekcjach języka angielskiego w klasach 0-III podczas studenckich praktyk pedagogicznych.

2008r.-  T-shirt edukacyjny

W wyniku realizacji projektu  zaprojektowany został specjalny  T-shirt edukacyjny, który  wykorzystywany był do nauki dwóch języków obcych  na  etapie przedszkolnym -  w grupie dzieci pięcio- i sześcioletnich.  Nadruk na koszulce wykonany został w firmie poligraficznej. Na etapie projektowania określone zostały następujące zakresy tematyczne, w realizacji których można wykorzystać koszulki: kolory, liczebniki części ciała, owoce/warzywa, zwierzęta, rodzina, zabawki, przybory szkolne, zagadnienia kulturowe: Walentynki, Wielkanoc,  Boże Narodzenie. Lekcje języka angielskiego prowadzone były  przez studentów a języka niemieckiego przez nauczyciela z przedszkola posiadającego kwalifikacje do nauczania języka. Koszulki wykorzystywane  były zarówno na zajęciach językowych jak i   na regularnych zajęciach przedszkolnych, gdyż zakresy tematyczne i leksykalne zostały ściśle zintegrowane z programem wychowania  przedszkolnego. Projekt zrealizowany został wspólnie z Przedszkolem Samorządowym nr 40 w Kielcach.

2010r. -  (Bardzo) wczesna nauka  języków obcych z misiem, foto-książkami, nowoczesnymi technologiami oraz rodzicami

Główną ideą projektu było popularyzowanie wczesnej  nauki języków obcych  (od 3-go roku życia) z wykorzystaniem innowacyjnego środka dydaktycznego – książeczek fotograficznych, wykonanych przez rodziców wspólnie z dziećmi. Fotografie przedstawiające dzieci w określonym kontekście edukacyjnym  przesyłane były również drogą mailową  do koordynatorów a następnie  wykorzystywane były do tworzenia prezentacji w programie PowerPoint. Następnie multimedialne projekcje  zastosowane były na różnych etapach zajęć, np. w celu prezentacji nowej leksyki czy powtórzeń już poznanego materiału językowego.

Koordynatorzy projektu zaproponowali następujące obszary tematyczne: części ciała, części twarzy, ubrania, zabawki, kolory, liczebniki od 1 do 5,  rodzina, w parku, zwierzęta domowe, zwierzęta hodowlane, Święta  Bożego Narodzenia, Wielkanoc. Do najbardziej kreatywnych i nowatorskich elementów projektu zaliczyć można wykorzystanie misia, książeczek fotograficznych oraz multimedialnych prezentacji. Ich wybór można wyjaśnić w następujący sposób. Miś to zabawka, która towarzyszy każdemu dziecku od najwcześniejszego etapu życia. W projekcie wykorzystywana była jako rekwizyt ułatwiający tworzenie przyjaznego środowiska do nauki języków obcych (dzieci w wieku 3 czy 4 lat znacznie częściej sięgają po zabawki niż książki). Wykonywanie książeczek fotograficznych zachęca rodziców do uczestnictwa w procesie dydaktycznym a jednocześnie zwiększa motywację dzieci, które ukazane są na fotografiach, do nauki języków obcych.   Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem zdjęć sprzyja rozwijaniu kreatywności zarówno wśród odbiorców- dzieci jak i twórców- nauczycieli.  Projekt skierowany był zarówno do  studentów przygotowujących się do roli nauczyciela języków obcych na pierwszym etapie edukacyjnym i nauczyciela edukacji przedszkolnej i kształcenia zintegrowanego, czynnych  nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz języków obcych, jak również rodziców dzieci. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało wspólnie z Przedszkolem Samorządowym nr 40 w Kielcach.

Przedstawione inicjatywy otrzymały wyróżnienie w kategorii projektów instytucjonalnych. Warto podkreślić, iż program European Language Label obejmuje dwie inne kategorie: konkurs indywidualny dla nauczycieli oraz konkurs projektów uczniowskich pod hasłem „Języki to moja pasja”. Taka kategoryzacja pokazuje, że w konkursie jest miejsce zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, dla których nauczanie i uczenie się języków obcych nie jest obowiązkiem lecz prawdziwą pasją.

215

Przejdź do opisów nagrodzonych projektów