KONKURS: Mały uczeń jest zdolny językowo! Wspieram, rozwijam i kształtuję jego zdolności

Numer JOwS: 
str. 133

W 2011 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji, wydawca czasopisma „Języki Obce w Szkole” w latach 2000-2011, przeprowadził po raz 44. konkurs na najlepszy artykuł dotyczący kształcenia językowego.

Autorzy mieli do wyboru dwa tematy: edukację językową małych dzieci lub ocenę wpływu Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego na nauczanie języka obcego w szkole. Jury konkursowe nagrodziło trzy teksty dotyczące pierwszego z zaproponowanych tematów. Nowa redakcja prezentuje nagrodzone artykuły oraz sylwetki laureatów.

Language focus: ANIMALS

Exercise No. 1

116

Rys. 1 Pobierz kartę pracy (opracowanie własne)

Exercise No. 2

116

Rys. 2 Pobierz kartę pracy (na podst. Primary Grammar Box, Nixon – Tomlinson 2003:31)

Exercise No. 3

116

Rys. 3 Pobierz kartę pracy (opracowanie własne)

 

Oprócz wyżej wymienionych zadań istnieje również szereg internetowych stron edukacyjnych skierowanych do małych uczniów. Przykładem takiej strony jest British Council LearnEnglish Kids oferująca różnego rodzaju gry, zabawy, piosenki i wiele innych materiałów dydaktycznych podzielonych tematycznie. Multisensoryczny przekaz treści za pomocą takich gier wpływa pozytywnie na proces uczenia się małego ucznia, ponadto wzmaga jego ciekawość i motywację. Nie sposób nie zgodzić się z twierdzeniem, że narzędzia technologii informacyjnej stwarzają zupełnie nowe możliwości w procesie nauczania języków obcych. Poniżej przedstawiona została gra edukacyjna online ABC zoo związana z omawianą tematyką.

Jak już wcześniej wspomniano, niezwykle istotną rolę w procesie wspierania językowego małego ucznia odgrywa również przestrzeń, w której ów proces się odbywa. W związku z powyższym należałoby rozważyć alternatywne konteksty nauczania dzieci języka obcego, które otwiera przed nami przestrzeń pozaszkolna. W kontekście tematyki przedstawionych wyżej zadań idealną propozycję stanowi wyjście do parku zoologicznego i próba przeprowadzenia zajęć w przestrzeni pozaszkolnej[1]. Możliwym rodzajem zadania do przeprowadzenia w takich warunkach jest karta pracy (przykłady poniżej) zawierająca pytania, na które uczniowie muszą znaleźć odpowiedzi na podstawie własnych obserwacji i poszukiwań.

116

Karta pytań I (opracowanie własne)

116

Karta pytań II (opracowanie własne)

 

Extension: in order to make this exercise more challenging, you can put scientific names instead of common names (e.g. Can heosemys grandis fly? Can boa constrictor climb a tree?).

Powyższe karty pytań stanowią przykłady zadań, które umożliwiają małym uczniom doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, co jest kwestią niezwykle istotną w kontekście akwizycji języka obcego przez dziecko. W zależności od koncepcji nauczyciela zadania te stwarzają możliwości zarówno pracy indywidualnej dziecka, jak i pracy grupowej bądź w parach.

Innym przykładem zadania możliwego do zrealizowania w przestrzeni parku zoologicznego jest poszukiwanie poszczególnych gatunków zwierząt (np. Where can you find an elephant? Where can you find a giraffe? Where can you find a camel?) i zaznaczenie ich pozycji na mapie bądź wspólne projektowanie własnego parku zoologicznego w oparciu o poznane gatunki zwierząt.

 

116

Rys. 4 Mapa parku zoologicznego w Gdańsku Oliwie

 

Podsumowanie

Mały uczeń jest bez wątpienia istotą zdolną językowo, której nabywanie nowych umiejętności i doskonalenie tych już posiadanych sprawia wiele radości. Ma on w sobie ogromny potencjał i chęci do odkrywania otaczającego świata, a zadaniem pedagoga jest go w tych dążeniach wspierać. Dzisiejszy pedagog ma do dyspozycji wiele zróżnicowanych materiałów dydaktycznych, a przestrzeń pozaszkolna otwiera przed nim ocean możliwości, których wykorzystanie zależy tylko i wyłącznie od kreatywności i chęci nauczyciela. By umiejętnie wykorzystać potencjał tejże przestrzeni, należy próbować dostrzec w niej elementy edukacyjne, które funkcjonują w naszej codziennej rzeczywistości i stanowią tym samym autentyczny kontekst. Im bardziej wyjdziemy z językiem poza mury szkolne, tym bardziej uświadomimy małemu uczniowi, że język ten funkcjonuje wokół niego i istnieje naprawdę – poza przestrzenią klasy szkolnej. Tym samym pomożemy dziecku nadać zupełnie inne znaczenia jego uczeniu się języka obcego. Pedagodzy powinni pamiętać o potrzebach małych uczniów wynikających ze stadium ich rozwoju poznawczego, postrzegać ich jako indywidualne jednostki i starać się rozpalać w nich chęć do dalszej nauki języka i odkrywania świata. Właśnie w oparciu o te istotne kwestie powinniśmy wspierać, rozwijać i kształtować zdolności każdego małego ucznia.

203

Pełna bibliografia artykułu w pliku PDF


[1] Niezwykle atrakcyjna i wartościowa pod względem naukowym inicjatywa edukacyjna Living Classrooms powstała w parku Wildlife Reserves w Singapurze – http://education.wrs.com.sg/.