Miasto moje, a w nim… Kompetencje transwersalne

Numer JOwS: 
str. 124

Projekt edukacyjny stanowi interesującą metodę pracy na zajęciach języka obcego. Dzięki niemu uczniowie sami odkrywają język, którego się uczą i traktują go nie jako cel, ale złożony proces, który do niego prowadzi; dodatkowo uczy współpracy, planowania czy korzystania z różnorodnych źródeł. Poniżej przedstawiamy przykładowy projekt edukacyjny, aby pokazać, jak, w sposób atrakcyjny i efektywny, uczniowie mogą poznawać nowy język.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Czas trwania:

semestr

Poziom:

 • poziom według ESOKJ ≥A2
 • grupa wiekowa: gimnazjum/liceum

Cele:

Celem strategicznym projektu jest realizacja w sposób interesujący i nietuzinkowy przewodnika po rodzinnym mieście uczniów w celu zaprezentowania go rówieśnikom z innego państwa i przybliżenia im swojej kultury.

Cele operacyjne w ramach rozwijania kompetencji ogólnych:

1. wiedza deklaratywna:

 • uczeń poszerza wiedzę na temat swojego miasta;
 • uczeń zdobywa wiedzę o mieście znajdującym się w innym państwie: jego historii, zabytkach i zwyczajach.

2. wiedza proceduralna:

 • uczeń wykorzystuje swoje hobby/umiejętności artystyczne (np. fotografowanie, grafika komputerowa) do realizacji postawionego mu celu;
 • uczeń dostrzega podobieństwa i różnice między kulturą własną a obcą;
 • uczeń staje się pośrednikiem kulturowym i przekazuje informacje dotyczące swojej kultury.

3. uwarunkowania osobowościowe:

 • uczeń relatywizuje swoje opinie dotyczące obcej kultury, odróżnia opinie od faktów;
 • uczeń dokonuje oceny otoczenia, w którym mieszka;
 • uczeń współpracuje z grupą, wychodzi z inicjatywą, rozwija swoją kreatywność.

4. umiejętność uczenia się:

 • uczeń jest świadomy swoich mocnych stron i stosowanych przez niego strategii oraz wykorzystuje je efektywnie na potrzeby wyznaczonego mu zadania;
 • uczeń korzysta z nowych technologii;
 • uczeń samodzielnie zdobywa potrzebne informacje, ocenia ich przydatność rzetelność i przekazuje je odbiorcom.

Cele operacyjne realizowane w ramach komunikacyjnych kompetencji językowych:

1. kompetencje lingwistyczne:

 • uczeń wykorzystuje słownictwo związane z miastem: jego zabudową i poruszaniem się po nim (kierunki, wskazywanie drogi);
 • uczeń używa form trybu rozkazującego;
 • uczeń uzgadnia przymiotniki opisywanych obiektów;
 • uczeń zna różnice w zastosowaniu rodzajnika nieokreślonego i określonego i używa ich poprawnie w zależności od kontekstu.

2. kompetencje socjolingwistyczne:

 • uczeń rozumie i wyraża funkcje językowe takie jak: wymiana informacji, wyrażanie poglądów, porady czy sugestie;
 • uczeń prawidłowo stosuje rejestr wypowiedzi i konwencję językową przyjętą w danej formie przekazu.

3. kompetencje pragmatyczne:

 • uczeń zachowuje spójność wypowiedzi zarówno pod względem gramatycznym, jak i stylistycznym;
 • uczeń skutecznie wyraża swoje poglądy i przekonania, stosuje proste metody perswazyjne, dzięki czemu zainteresuje odbiorcę swoim przekazem.
 • Analizując powyższe cele, warto zwrócić uwagę, jak wielki wpływ ma realizacja tego projektu na rozwijanie kompetencji transwersalnych ucznia (zwłaszcza w kwestii współpracy, wykorzystywania informacji, używania nowych technologii i prawidłowego komunikowania się).