Rada Programowa

prof. dr hab. Hanna Komorowska

Kierownik Zakładu Dydaktyki Języków Obcych Uniwersytetu SWPS, profesor zwyczajny w Instytucie Anglistyki UW  – przewodnicząca Rady Programowej JOWS

Wykłada lingwistykę stosowaną i dydaktykę języków obcych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i na Uniwersytecie Warszawskim. Po upadku komunizmu przewodniczyła Komitetowi Ekspertów ds. nauczania języków obcych i reformy kształcenia nauczycieli w Polsce. Była prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polską delegatką w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych przy Radzie Europy i członkiem powołanej przez Unię Europejską Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności. Obecnie pełni funkcję konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu, przewodniczy też Komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji European Language Label. Jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką Europejskiego portfolio dla studentów– przyszłych nauczycieli języków i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.

prof. dr hab. Mirosław Pawlak

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Jego zainteresowania naukowe związane są z takimi obszarami jak: procesy interakcyjne podczas lekcji języka obcego, uczenie się i nauczanie sprawności mówienia, strategie komunikacyjne, różnice indywidualne, autonomia ucznia oraz strategie uczenia się, strategie uczenia się gramatyki, strategie uczenia się wymowy, motywacja w nauce języka obcego, lęk przed mówieniem, dydaktyka fonetyki języka obcego, uczenie się i nauczanie form języka, korekta błędów językowych oraz ewaluacja wiedzy językowej. Jest autorem ponad dwustu publikacji dotyczących różnych aspektów uczenia się i nauczania języków obcych.  Redaktor naczelny serii Second Language Learning and Teaching w wydawnictwie Springer oraz czasopism Studies in Second Language Learning and Teaching i Konińskie Studia Językowe.

dr hab. Zofia Berdychowska, prof. UJ

Instytut Germanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; tłumacz przysięgły języka niemieckiego; członek-założyciel Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: Studia Linguistica Universitatis Jagellonicae Cracoviensis; Text und Diskurs; Między Oryginałem a Przekładem;  Lingwistyka Stosowana - Przegląd/Applied LinguisticsReview. W latach 1995-2005 była członkiem Rady Programowej Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy (później Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym UJ. Od 2011 wiceprzewodnicząca Komisji Językoznawstwa PAN Oddz. w Krakowie

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie. Zajmuje się badaniami nad nauczaniem języków obcych wspomaganym komputerowo, kształceniem nauczycieli w e-learningu, wielojęzycznością w dobie Internetu oraz socjokulturowymi uwarunkowaniami procesu glottodydaktycznego. 

dr Clarinda Calma

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Doktor nauk humanistycznych. Pracuje jako adiunkt i prodziekan ds. Filologii w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera (WSE), gdzie odpowiada za program studiów oraz współpracę ze środowiskiem biznesowym. Jest również wieloletnią opiekunką Koła Lingwistów WSE i wspólnie ze studentami zrealizowała liczne projekty m.in.: Czego nie Widać czyli Obalenia Stereotypów: Jak Młodzi Polacy Postrzegają Brytyjczyków oraz Wariacje Szekspirowskie. Opublikowała liczne artykuły z zakresu historii książki w szesnastowiecznej Anglii i Polsce. Jest również prezesem Stowarzyszenia Język, Kultura i Polityka, organizacji pozarządowej działającej na rzecz popularyzacji badań dot. dialogu międzykulturowego. 

dr hab. Radosław Kucharczyk

Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Absolwent Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języków Romańskich. Prowadzi zajęcia z glottodydaktyki (zajęcia dla studentów ścieżki metodycznej oraz konwersatoria i seminaria specjalistyczne) oraz z praktycznej nauki języka francuskiego. W swojej pracy badawczej skupia się na implantacji założeń europejskiej polityki językowej w polskim systemie edukacyjnym. W sposób szczególny interesuje go kwestia wielojęzyczności oraz kompetencji wielojęzycznej. Jest autorem licznych artykułów z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych, programu nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz materiałów do nauki języka francuskiego. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Jest również rzeczoznawcą podręczników do nauki języka francuskiego w MEN.

dr Paweł Poszytek

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Dyrektor generalny i prezes zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Był członkiem kilku językowych grup doradczych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, krajowym koordynatorem projektu Country Profile Rady Europy oraz członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia zajmującego się jakością w testowaniu biegłości językowej EALTA. Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji. Recenzent Nowej Podstawy Programowej do języków obcych. Autor wielu artykułów dotyczących edukacji językowej wydanych w Polsce i za granicą. 

dr Wojciech Sosnowski

Kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego Szkoły Języków Obcych UW

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa slawistycznego (Instytut Slawistyki; Polska Akademia Nauk; 2011), absolwent Wydziału Filologicznego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa (2000). Kierownik Zespołu Języka Rosyjskiego Szkoły Języków Obcych UW; wykładowca języka rosyjskiego w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego, College of Europe (kampus Natolin), Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał również w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury. Autor innowacyjnych programów nauczania języka rosyjskiego dla dorosłych w ramach programu „Uczenia się przez całe życie” w Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego (ścieżka Języki i Narody). Tłumacz filmów fabularnych i programów telewizyjnych. Publikuje prace z dziedziny językoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół. W swojej pracy propaguje idee wielojęzyczności i interkulturowości.

Danuta Szczęsna

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Absolwentka polonistyki UW, nauczycielka języka polskiego jako ojczystego w szkołach podstawowych i licealnych Warszawy. Lektorka języka polskiego jako obcego  w środowisku szkolnym i akademickim Polski, Niemiec, Rosji, Litwy. Uczy języka polskiego indywidualnie i grupowo, uchodźców, dyplomatów, misjonarzy i ludzi biznesu. W ramach letnich szkół językowych prowadzi kursy języka polskiego dla studentów, dzieci i młodzieży polonijnej. Organizator nowych form edukacji (w 1990 r. - Szkoła Społeczna nr 9,  w 2002 r.- pion polski w Willy Brandt Schule). Pracowała w Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, obsługującym system certyfikacji języka polskiego jako obcego.