Recenzenci

680

 

Wybrane artkuły publikowane w czasopiśmie poddawane są recenzji. Recenzowanie artykułów odbywa się według następujących zasad:

  • Artykuł poddawany recenzji musi zostać przekazany redakcji dwa miesiące przed publikacją numeru, w którym ma się ukazać.
  • Artykuł powinien zawierać abstrakt w języku angielskim i tytuł przetłumaczony na język angielski.
  • Publikowane artykuły mogą być oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów, z których przynajmniej jeden jest spoza Rady Programowej czasopisma. Recenzenci są wybierani z grona ekspertów, których nazwiska opublikowano na stronie czasopisma lub powoływani są dodatkowi eksperci spoza tego grona, specjalizujący się w problematyce poruszanej w artykule.
  • Recenzja artykułu odbywa się według modelu dwustronnej anonimowości (double-blind peer review) – oznacza to, że autor nie zna nazwisk recenzentów swojego artykułu, natomiast recenzenci nie wiedzą, czyjego autorstwa jest recenzowany przez nich artykuł. W związku z tym, w wersji elektronicznej nadesłanego do redakcji artykułu nie powinny znajdować się żadne informacje pozwalające ustalić tożsamość autora tekstu.
  • Recenzenci przesyłają swoje opinie w formie pisemnej. Artykuł jest dopuszczany do druku w przypadku dwóch recenzji pozytywnych. Jeżeli jedna z recenzji nie jest pozytywna, artykuł nie zostaje dopuszczony do druku, autor natomiast ma możliwość wnioskowania o powołanie trzeciego recenzenta, którego opinia będzie decydująca. 

Wśród recenzentów czasopisma "Języki Obce w Szkole" są eksperci, pracownicy naukowi zajmujący się glottodydaktyką. Poniżej lista osób współpracujących z czasopismem:

 

Recenzenci

dr Grażyna Czetwertyńska, UW

dr Agnieszka Dryjańska, UW

dr hab. Anna Jaroszewska, prof. UW

dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, prof. UAM

dr hab. Radosław Kucharczyk, UW

dr hab. Krystyna Mihułka, prof. UR

dr Maciej Smuk, UW

dr hab. Magdalena Sowa, UMCS

dr Wojciech Sosnowski, UW

dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, prof. UW

dr hab. Krystyna Wróblewska-Pawlak, prof. UW