Włączenie rodziców w edukację różnojęzyczną i międzykulturową

Numer JOwS: 
str. 19

Skrót FREPA, czyli System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (ang. The Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures), stałym czytelnikom „Języków Obcych w Szkole” powinien się kojarzyć z tekstem Michela Candeliera i Anny Schröder-Sury (2012), opublikowanym w numerze 4/2012 czasopisma. Koordynatorzy projektu FREPA opisali w artykule zasady funkcjonowania narzędzia powstałego w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML) w Grazu. Eksperci przedstawili możliwości zastosowania narzędzia i wykorzystania go w rozwijaniu kompetencji językowych i wielokulturowych uczniów oraz opisali sposoby upowszechniania projektu.

Głównym celem projektu, również w Polsce, jest zebranie przykładów dobrych praktyk (materiały audiowizualne, w formie pisemnej, wszelkie wydarzenia i działania), które zostaną przesłane do bazy danych FREPA. Równie ważne jest ulepszanie już istniejących rozwiązań, a także udostępnienie ich wszystkim zainteresowanym. Przede wszystkim jednak należy się skupić na doskonaleniu umiejętności nauczycieli w dziedzinie kompetencji międzykulturowych. Korzyści z realizacji tych działań można podzielić na dwie kategorie:

 • z punktu widzenia nauczycieli:
 • dowartościowanie rodzin imigrantów;
 • poprawa relacji między rodzicami i dziećmi;
 • zacieśnienie kontaktów i znajomości;
 • lepsza integracja cudzoziemskich dzieci i rodziców;
 • poczucie zaufania do szkoły;
 • otwarcie na nowe i nieznane;
 • pojawienie się potrzeby wymiany międzykulturowej;
 • zwiększenie motywacji do uczenia się języków obcych;
 • z punktu widzenia dzieci i ich rodziców:
 • promowanie różnorodności i otwarcie na „inne”;
 • uczenie dzieci wyrozumiałości i szacunku;
 • uświadomienie, że nie ma lepszych i gorszych kultur;
 • wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnoty szkolnej;
 • dostrzeżenie przewagi funkcjonowania w kilku kulturach;
 • dowartościowanie języka używanego w domu;
 • przybliżenie rodzicom szkolnej rzeczywistości dziecka;
 • rozwijanie kontaktów między rodzicami.

Więcej informacji na stronie projektu: ECML w Grazu, FREPA for Parents. A odpowiadając na wątpliwości sceptyków, chciałabym zacytować Adolfa Muschga:

(…) jakie fundamentalne znaczenie ma nauka języków obcych dla kulturalnego statusu indywiduum lub grupy. Język, jako kwalifikacja kulturowa, jest zawsze szkołą złożoności: kto ją opanował, musiał nauczyć się tego, co w języku otwarte. Nauka języka obcego adekwatna do naszej wrażliwej części ziemi ma dwie strony: pierwszą, w której we własnym języku odkrywa się aspekty nie oczywiste, obce, dziwne. Druga strona pokazuje się, gdy uczeń przeżywa w języku obcym nie tylko trudności, ale też wolność. Na czym to polega? Na spostrzeżeniu, że w równouprawniony sposób, lecz zupełnie inaczej można mówić o pozornie tym samym i zrozumieć, że to samo nie jest takie same. Francuska „lune” przynosi zupełnie inną znaczeniową aurę niż niemiecki „Mond”, z określeniami tymi związane są zupełnie różne konstrukcje rzeczywistości, inny sposób patrzenia na to, co w języku rzeczywiste i to co w nim skuteczne. Zbliżenie się do innego sposobu widzenia, nabycie umiejętności przewyższającej przeczucie, oznacza ogromny przyrost własnej wolności i szacunku wobec innego.

FREPA for Parents. Koordynatorzy:

Bibliografia

 • A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures. Centrum Języków Nowożytnych w Grazu [online] [dostęp 15.01.2014].
 • Candelier, M., Schröder-Sura, A. (2012) Wspieranie rozwoju kompetencji różnojęzycznych i międzykulturowych w klasie szkolnej. W: „Języki Obce w Szkole”, nr 4 [online] [dostęp 14.01.2014].
 • Cztery strony bajek – wielokulturowa mozaika legend i opowieści [online] [dostęp 15.01.2014].
 • Cztery Strony Bajek/Four Directions of Fairy Tales [online] [dostęp 15.01.2014].
 • Direction générale de l’enseignement primaire – Sac d’histoires [online] [dostęp 14.01.2014].
 • Eur-Lex Powszechna Deklaracja UNESCO o różnorodności kulturowej 31. sesja Konferencji Generalnej UNESCO, Paryż, 2 listopada 2001 [online] [dostęp 15.01.2014].
 • The Gate Porta Palazzo – In piazza si Impara [online] [dostęp 14.01.2014].
 • Höffner, M. (red.) (2011) Autobiografia spotkań międzykulturowych. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Implication des parents dans l’education plurilingue et interculturelle Centrum Języków Nowożytnych w Grazu [online] [dostęp 15.01.2014].
 • Involving parents in plurilingual and intercultural education, Centrum Języków Nowożytnych w Grazu [online] [dostęp 15.01.2014].
 • Muschg, A. Obrona pierwszego języka obcego – języka własnego [online] [dostęp 14.01.2014].
 • Rada Europy – Intercultural Dialogue [online] [dostęp 14.01.2014].
 • Scribd [online] [dostęp 15.01.2014].