Zmiany w europejskich systemach edukacji w ostatniej dekadzie

Numer JOwS: 
str. 85

Raport Key Data on Education in Europe 2012 to flagowa publikacja sieci Eurydice przedstawiająca najważniejsze zmiany w europejskich systemach edukacji w ostatniej dekadzie. Poprzez prezentację 95 wskaźników raport łączy dane statystyczne i jakościowe, opisując organizację, zarządzanie i funkcjonowanie 37 europejskich systemów edukacji w 33 krajach – od przedszkola po instytucje szkolnictwa wyższego. Opracowanie przygotowano w oparciu o dane z roku 2009/10 (Eurostat) i 2010/11 (Eurydice).

Raport prezentuje liczne zjawiska pozytywne, na przykład wydłużenie procesu kształcenia, rosnące wsparcie dla rozpoczynających pracę w zawodzie nauczycieli, wzrost liczby absolwentów szkół wyższych oraz stabilny poziom finansowania edukacji obserwowany przed rokiem 2008. Natomiast wśród ważnych wyzwań znalazły się przewidywane w przyszłości braki kadry nauczycielskiej oraz rosnąca liczba absolwentów szkół wyższych, którzy są zatrudnieni na stanowiskach wymagających znacznie niższych kwalifikacji niż te, które reprezentują, mimo że absolwentów z wyższym wykształceniem bezrobocie dotyka rzadziej niż osoby o niskich kwalifikacjach, a zdobycie pierwszej pracy zajmuje im mniej czasu.

Raport przynosi także odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie działania podejmują kraje europejskie w celu uniknięcia wczesnego kończenia nauki?
  • W jakich krajach i w jakim stopniu rodzice decydują o wyborze szkoły dla dzieci ?
  • Czy istnieją regulacje dotyczące liczebności klasy szkolnej oraz szkoły i jakie tendencje obserwuje się w tej dziedzinie ? 
  • W jakim zakresie szkoły i uczelnie posiadają  autonomię  instytucjonalną i jakich dziedzin to dotyczy ?   
  • Jakie ograniczenia występują w odniesieniu do liczby miejsc dla kandydatów na studia w  europejskich uczelniach ?
  • Jak ocenia się pracę nauczyciela oraz szkoły, a jak dokonuje się ewaluacji systemu edukacji ?
  • Czy zarobki nauczycieli europejskich są atrakcyjne ?
Sieć Eurydice dostarcza informacji i analiz europejskich systemów edukacji i krajowych polityk edukacyjnych. Od roku 2011 składa się z 37 biur krajowych w 33 krajach uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie” (kraje członkowskie UE, EOG oraz Chorwacja i Turcja) i jest koordynowana oraz zarządzana przez Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli, która przygotowuje publikacje porównawcze i bazy danych.