Jan Iluk

Artykuł

Problem powstrzymywania się od wypowiadania się w dyskursie lekcyjnym jest podejmowany sporadycznie w metodycznej literaturze przedmiotu, mimo że w praktyce edukacyjnej zdarza się często1. Bezpośrednim impulsem do zajęcia się tym zagadnieniem był incydent milczenia...

Artykuł

W monografii Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki Waldemar Pfeiffer omawia funkcje nauczyciela jako kreatora procesów glottodydaktycznych (Pfeiffer 2001: 121–123). W swoich przemyśleniach wskazuje na szczególne znaczenie funkcji kreacyjnej,...

Artykuł

W pierwszych latach swojego życia wszystkie dzieci wykazują wrodzoną postawę ciekawości poznawczej. Te same dzieci kilka lat później manifestują w szkole zupełnie inne zachowanie. Cechuje je często bierność, niechęć i ogólny brak zainteresowania.

Artykuł

Przestrzeganie etykiety językowej jest ważnym warunkiem skutecznego porozumiewania się w języku obcym. Europejski system opisu kształcenia językowego zalicza ją do kompetencji socjolingwistycznej, która pozwala zachować społeczne aspekty komunikacji językowej. Są one specyficzne dla każdego...

Artykuł

Rola pisania w nauczaniu języków obcych jest bardzo różnie interpretowana przez nauczycieli i metodyków. Czy rzeczywiście w dzisiejszych czasach jest ona zbędną umiejętnością i powinniśmy zaniechać jej nauczania?