Otworzyć uczniom drogę do sukcesu zawodowego

Numer JOwS: 
str. 128

Truizmem wydaje się stwierdzenie, że język angielski jest obecnie narzędziem komunikacji niezbędnym do wykonywania prawie każdego zawodu. Już nie tak oczywiste jest jednak skuteczne przygotowanie uczniów do posługiwania się językiem angielskim na poziomie profesjonalnej komunikacji biznesowej. Już od dwunastu lat w XX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku realizowany jest w klasach z rozszerzoną matematyką, geografią, podstawami przedsiębiorczości oraz językiem angielskim, autorski program nauczania języka angielskiego pt. Business English.

Pobierz artykuł w PDF

Idea Business English zakłada włączenie do programu nauczania języka angielskiego w szkole modułu, w ramach którego uczniowie mają okazję zapoznać się ze słownictwem używanym w różnych kontekstach zawodowych i zdobyć podstawowe kompetencje językowe niezbędne na rynku pracy. Zajęcia obejmują minimum jedną godzinę lekcyjną tygodniowo (lub więcej – w zależności od profilu). Program jest adresowany do klas, w których przedmiotami rozszerzonymi są: matematyka, geografia, podstawy przedsiębiorczości i język angielski. Po wybraniu odpowiedniego podręcznika i dostosowaniu treści tematycznych możliwe jest również wprowadzenie tego programu w liceach ogólnokształcących o innych profilach, a także w technikach, liceach zawodowych czy na wyższych uczelniach.

Jedną z najważniejszych cech programu jest jego międzyprzedmiotowy charakter. Przejawia się on w stwarzaniu sytuacji umożliwiających łączenie w praktyce wiedzy z podstaw przedsiębiorczości z umiejętnościami językowymi. W tym celu organizowane są wycieczki edukacyjne do Warszawy, gdzie mieszczą się najważniejsze instytucje w kraju, np. Giełda Papierów Wartościowych, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czy Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Wiele z tych instytucji przygotowuje programy dla szkół chętnych do współpracy. W przypadku niektórych grup wycieczka obejmuje wizytę w banku w rodzimym mieście. Uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez pracowników instytucji. Oprócz wysłuchania prezentacji, mają możliwość zadawania pytań w języku angielskim i wykonują zadania, w ramach których mają okazję wcielić się w role pracowników danej instytucji.

Przed wyjazdem odbywają się lekcje poświęcone powtórzeniu wybranych zagadnień gramatycznych oraz wprowadzeniu i utrwaleniu słownictwa związanego z obszarem działalności odwiedzanej instytucji, np. z bankowością, handlem, Unią Europejską, polityką, giełdą i papierami wartościowymi.

Cele programu

Celem ogólnym zajęć Business English jest opanowanie przez uczniów języka na poziomie zapewniającym sprawną komunikację na rynku pracy oraz poszerzenie ich wiadomości o otaczającym świecie, zwłaszcza w kontekście ich przyszłej kariery zawodowej. Oprócz wiedzy i umiejętności językowych zajęcia umożliwiają nabywanie innych ważnych kompetencji, takich jak umiejętność współpracy i pracy w zespole czy planowanie i organizacja zadań. Zajęcia sprzyjają rozwojowi poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe.

W ramach projektu, poprzez współpracę z różnymi firmami, uczniowie mają możliwość kontaktu z językiem angielskim używanym w autentycznych sytuacjach zawodowych, mogą też używać języka jako narzędzia pracy w czasie trwania całego kursu, pracując w zespołach projektów interdyscyplinarnych.

Organizacja i metody

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących około piętnastu osób. Poziom zaawansowania językowego grup jest zróżnicowany od pre-intermediate do upper-intermediate. Po dobraniu odpowiednich materiałów zawierających treści biznesowe zajęcia mogą być dostosowane do każdego poziomu grupy. W ramach modułu Business English jedną z metod stosowanych w pracy z uczniami jest case study method, uczniowie pracują również metodą projektu w niewielkich zespołach.