Publikuj w "Językach Obcych w Szkole"

treść strony

Cel pisma

Czasopismo „Języki Obce w Szkole” jest adresowane do nauczycieli, metodyków, dydaktyków, studentów kierunków filologicznych i pedagogicznych, doktorantów, wykładowców uczelni wyższych oraz ekspertów z dziedziny kształcenia językowego. Celem pisma jest:

 • promowanie kształcenia językowego na wszystkich poziomach edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.
 • upowszechnianie metod stosowanych we współczesnej dydaktyce języków obcych w ujęciu teoretyczno-praktycznym.
 • informowanie o możliwościach uczenia się i nauczania języków obcych z wykorzystaniem funduszy europejskich programów edukacyjnych oraz prezentowanie inspirujących rezultatów projektów językowych realizowanych w ramach tych działań.
 • prezentowanie nowatorskich osiągnięć z zakresu glottodydaktyki na poziomie europejskim i krajowym.

Zasady współpracy

Zachęcamy Państwa do nadsyłania artykułów z zakresu metodyki, glottodydaktyki i językoznawstwa, scenariuszy zajęć i opisów własnych doświadczeń związanych z praktycznym nauczaniem języków obcych oraz doskonaleniem zawodowym.

 • Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym, metodycznym i popularnonaukowym, jak również artykuły, reportaże oraz felietony poświęcone edukacji językowej.
 • Opracowanie nie powinno naruszać praw autorskich osób trzecich - w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: DzU 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: DzU 2000 r. nr 80 poz. 904).
 • Autor artykułu wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję korekty stylistycznej i językowej oraz wykorzystanie tekstu na dwóch polach eksploatacji (druk, internet). W przypadku obszerniejszych artykułów redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania skrótu, z ewentualną prezentacją dodatkowych treści na stronie internetowej czasopisma.
 • Redakcja nie będzie akceptować ghostwritingu i takich zjawisk, jak guest authorship oraz innych przejawów nierzetelności autorów.
 • Artykuły i materiały dodatkowe publikowane w piśmie są chronione prawem autorskim.
 • Przedruk tekstu opublikowanego na łamach JOwS może nastąpić za zgodą redakcji.

Plan wydawniczy 2021

Numer 1/2021

Nauka zdalna, hybrydowa i w klasie

 • nauka języka w szkołach, szkołach językowych, na uczelniach – nowe rozwiązania
 • specyfika kształcenia językowego w szkołach i w edukacji pozasystemowej
 • skuteczność nauczania języków zdalnie i hybrydowo
 • różne metody rozwijania sprawności językowych, a w szczególności kształcenie umiejętności tworzenia tekstów pisanych
 • nauka języków a zmiany związane z reformą edukacji (status drugiego/trzeciego języka obcego w szkołach, egzamin ósmoklasisty, matura)

Termin nadsyłania artykułów: 15.01.2021

Numer 2/2021

Emocje w nauce języka

 • relacje uczeń - nauczyciel w uczeniu (się) języków
 • relacje uczeń - nauczyciel w czasie pandemii
 • motywowanie uczniów w pracy zdalnej i hybrydowej
 • nowe role i kompetencje nauczycieli a sytuacja kryzysowa
 • rola emocji i zaangażowania w uczeniu (się) języka
 • wyrażanie emocji przez osoby wielojęzyczne

Termin nadsyłania artykułów: 31.03.2021

Numer 3/2021

Kontrola i ocena postępów uczniów, w tym w zdalnym kształceniu językowym

 • zasób zdalnych narzędzi kontroli i oceny postępów uczniów
 • wartość i ocena narzędzi kontroli postępów w nauce
 • weryfikacja możliwości niesamodzielnej pracy uczniów
 • informacja zwrotna w zdalnej nauce języka

Termin nadsyłania artykułów: 30.06.2021

Numer 4/2021

Językowe projekty edukacyjne

 • projekty międzyklasowe, międzyszkolne, międzyuczelniane, międzynarodowe
 • cele i opisy projektów eTwinning oraz projektów nagradzanych w konkursie European Language Label
 • realioznawstwo w pracy projektowej
 • walory pracy projektowej w edukacji językowej
 • aktywność uczniów w projektach

Termin nadsyłania artykułów: 30.08.2021

Zgłoś artykuł

Zostań Autorem "Języków Obcych w Szkole"!

Sprawdź, jaki jest nasz plan wydawniczy na najbliższy rok, poznaj zasady współpracy oraz wymogi techniczne i... zostań naszym Autorem!

Zgłoś

Wymogi techniczne

 • Autor przekazuje Redakcji dwa pliki: 1) z treścią artykułu, zawierającą lead (400-500 znaków) oraz krótki biogram autora; 2) abstrakt artykułu wraz z tytułem i słowami kluczowymi - wszytsko w języku angielskim.
 • Nadesłane artykuły powinny mieścić się w przedziale 16-25 tys. znaków ze spacjami, o ile Autor i Redakcja nie postanowią inaczej.
 • Przed wysłaniem tekstu prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami bibliograficznymi, według których powinny być sporządzone zestawienia bibliograficzne i przypisy.
 • Redakcja prosi o składanie tekstów w formacie *doc lub *rtf. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4; czcionka - Times New Roman 12 pkt., interlinia - 1,5 wiersza.
 • Każdy scenariusz powinien być przygotowany według wzoru scenariusza lekcji, przyjętego w redakcji JOwS.
 • Materiały graficzne powinny być dostarczone w oddzielnych plikach w postaci wektorowej (.eps, .ai) albo w formacie .jpg, .png lub .tif, o rozdzielczości min. 300 dpi. Należy również oznaczyć je w tekście, we właściwym dla nich miejscu. Jeżeli jest to możliwe, materiały graficzne powinny mieć funkcję ich edycji. Tabele, rysunki, schematy, mapy, wykresy itp. należy umieścić w tekście oraz oznaczyć kolejnymi numerami. Jeśli chcą Państwo zamieścić także własny materiał ilustracyjny do artykułu, prosimy o dokładne opisanie zdjęć lub grafik oraz upewnienie się, że posiadają Państwo prawo do wykorzystywania materiału graficznego lub zdjęciowego.
 • Artykuły prosimy zgłaszać przez formularz na naszej stronie lub pocztą elektroniczną na adres: jows@frse.org.pl.