Publikuj w "Językach Obcych w Szkole"

treść strony

Zasady współpracy

Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym, metodycznym i popularnonaukowym, jak również artykuły, reportaże oraz felietony poświęcone edukacji językowej. Opracowanie nie powinno naruszać praw autorskich osób trzecich - w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: DzU 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: DzU 2000 r. nr 80 poz. 904). Teksty przechodzą analizę pod kątem potencjalnego plagiatu. Autor artykułu wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję korekty stylistycznej i językowej oraz wykorzystanie tekstu na dwóch polach eksploatacji (druk, internet). W przypadku obszerniejszych artykułów redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania skrótu, z ewentualną prezentacją dodatkowych treści na stronie internetowej czasopisma. Redakcja nie będzie akceptować ghostwritingu i takich zjawisk, jak guest authorship oraz innych przejawów nierzetelności autorów. Artykuły i materiały dodatkowe publikowane w piśmie są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu opublikowanego na łamach JOwS może nastąpić za zgodą redakcji.

Tematyka publikowanych artykułów i zasady współpracy

Zapraszamy Państwa do przesyłania artykułów w języku polskim na wszystkie interesujące Państwa tematy związane z uczeniem się i nauczaniem języków obcych nowożytnych (w tym języków rzadziej nauczanych), języków mniejszości narodowych, języków mniejszości etnicznych, języka regionalnego, języka polskiego jako obcego, języków klasycznych. Artykuły mogą dotyczyć:

 • uczenia się i nauczania sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, pisania, mówienia, przetwarzania językowego (mediacji);
 • uczenia się i nauczania (różnorodnie definiowanych) podsystemów języka – gramatyki, leksyki, fonetyki;
 • teorii uczenia się i nauczania języków obcych;
 • wpływu różnych czynników, np. cech osobowości, czynników demograficznych, społecznych, na proces oraz efekty uczenia się i nauczania języków obcych;
 • metod, technik i podjeść do nauczania języków obcych, w tym pracy metodą projektu oraz projektów dotyczących języków obcych nowożytnych, np. European Language Label, eTwinning;
 • nauczania języków obcych różnych grup uczniów, uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • nauczania w różnych kontekstach sytuacyjnych (szkoła, uczelnia, kształcenie specjalistyczne, nauczanie dorosłych; nauczanie w grupie, nauczanie indywidualne, nauczanie na odległość, nauczanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; nauczanie w szkole językowej; nauczanie w środowisku wielojęzycznym);
 • sposobów motywowania oraz roli motywacji w nauczaniu języków obcych;
 • różnych obowiązków i ról nauczyciela języka obcego;
 • organizacji warsztatu pracy nauczyciela języków obcych, w tym zagadnień związanych z utrzymaniem dyscypliny w klasie, radzeniem sobie z uczniami sprawiającymi problemy;
 • materiałów wykorzystywanych w dydaktyce języka obcego, w tym podręczników, narzędzi i materiałów cyfrowych, materiałów pomocniczych, słowników, nowoczesnych technologii, np. sztucznej inteligencji;
 • analizy przepisów oświatowych związanych z kształceniem językowym; interferencji międzyjęzykowej i międzykulturowej;
 • popełniania błędów i informacji zwrotnej w kształceniu językowym;
 • planowania procesu uczenia się i nauczania języka obcego, w tym planowania lekcji, planowania kursu; nauczania stacjonarnego, hybrydowego oraz zdalnego;
 • wiedzy i umiejętności pozajęzykowych, wspierających proces uczenia się i nauczania języka obcego, np. umiejętności miękkich, interpersonalnych, związanych z ogólnymi strategiami uczenia się; autonomią;
 • sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności w zakresie języka obcego, w tym egzaminów zewnętrznych (egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego), oraz innych egzaminów sprawdzających i egzaminów biegłości językowej;
 • przeglądu badań związanych z uczeniem się i nauczeniem języka obcego, w tym powiązań glottodydaktyki z innymi dziedzinami wiedzy, np. językoznawstwem, pedagogiką, psychologią;
 • najnowszych trendów, nowinek ze świata związanych z uczeniem się i nauczaniem języka obcego;
 • wszystkich innych zagadnień dotyczących uczenia się i nauczania języka obcego, niewymienionych w powyższych punktach.

Szczególnie czekamy na artykuły zawierające sprawozdania z przeprowadzonych badań lub analiz dotyczących uczenia się i nauczania języka obcego.

Zapraszamy do przesyłania propozycji artykułów do kolejnych numerów JOwS! Zapraszamy do współpracy również pracowników nauki. Języki Obce w Szkole są ujęte w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (UIC: 201349), z wartością publikacji 20 pkt.

Plan wydawniczy 2024

Numer 1/2024

Pełen zakres tematyczny ze szczególnym uwzględnieniem nauczania pozaformalnego i nieformalnego, w tym nauczania w mniejszych grupach, tutoringu i samokształcenia.

Termin nadsyłania artykułów: 15.01.2024

Numer 2/2024

Pełen zakres tematyczny ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników psychospołecznych, demograficznych i technologicznych na proces uczenia się / nauczania i relacje w grupie (uczeń–nauczyciel, uczeń–uczeń).

Termin nadsyłania artykułów: 15.03.2024

Numer 3/2024

Pełen zakres tematyczny ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych nauczanych w szkołach jako drugich, języków rzadziej nauczanych oraz języka polskiego jako obcego/drugiego.

Termin nadsyłania artykułów: 14.06.2024

Numer 4/2024

Pełen zakres tematyczny ze szczególnym uwzględnieniem ról i obowiązków nauczyciela języka obcego oraz stojących przed nim wyzwań w dobie AI.
 

Termin nadsyłania artykułów: 16.09.2024

Zgłoś artykuł

Zostań autorem "Języków Obcych w Szkole"!

Sprawdź, jaki jest nasz plan wydawniczy na najbliższy rok, poznaj zasady współpracy oraz wymogi techniczne i... zostań naszym autorem!

Zgłoś

Wymogi techniczne

 • Autor przekazuje Redakcji dwa pliki: 1) treść artykułu, zawierającą lead (400-500 znaków) i krótki biogram Autora; 2) w języku angielskim - abstrakt artykułu wraz z tytułem i słowami kluczowymi.
 • Nadesłane artykuły powinny mieścić się w przedziale 16-30 tys. znaków ze spacjami, o ile autor i redakcja nie postanowią inaczej w procesie redakcyjnym.
 • Przed wysłaniem tekstu prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami bibliograficznymi, według których powinny być sporządzone zestawienia bibliograficzne i przypisy.
 • Redakcja prosi o składanie tekstów w formacie *doc lub *rtf. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4; czcionka - Times New Roman 12 pkt., interlinia - 1,5 wiersza.
 • Każdy scenariusz powinien być przygotowany według wzoru scenariusza lekcji, przyjętego w redakcji JOwS.
 • Materiały graficzne powinny być dostarczone w oddzielnych plikach w postaci wektorowej (.eps, .ai) albo w formacie .jpg, .png lub .tif, o rozdzielczości min. 300 dpi. Należy również oznaczyć je w tekście, we właściwym dla nich miejscu. Jeżeli jest to możliwe, materiały graficzne powinny mieć funkcję ich edycji. Tabele, rysunki, schematy, mapy, wykresy itp. należy umieścić w tekście oraz oznaczyć kolejnymi numerami. Jeśli chcą Państwo zamieścić także własny materiał ilustracyjny do artykułu, prosimy o dokładne opisanie zdjęć lub grafik oraz upewnienie się, że posiadają Państwo prawo do wykorzystywania materiału graficznego lub zdjęciowego.
 • Artykuły prosimy zgłaszać przez formularz na naszej stronie lub pocztą elektroniczną na adres: jows@frse.org.pl.