Języki Obce w Szkole

treść strony

O czasopiśmie

"Języki Obce w Szkole" dostarczają teoretycznych i praktycznych informacji z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Służą wymianie doświadczeń, poszukują najskuteczniejszych metod i technik nauczania, informują o pracach instytutów naukowych związanych z oświatą i wydarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na nauczanie języków obcych. Inspirują do efektywnej pracy. Czasopismo jest adresowane do nauczycieli, metodyków, dydaktyków, studentów kierunków filologicznych i pedagogicznych, doktorantów, wykładowców uczelni wyższych oraz ekspertów z dziedziny kształcenia językowego. Celem pisma jest promowanie kształcenia językowego na wszystkich poziomach edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, upowszechnianie metod stosowanych we współczesnej dydaktyce języków obcych w ujęciu teoretyczno-praktycznym, informowanie o możliwościach uczenia się i nauczania języków obcych z wykorzystaniem funduszy europejskich programów edukacyjnych oraz prezentowanie inspirujących rezultatów projektów językowych realizowanych w ramach tych działań oraz prezentowanie nowatorskich osiągnięć z zakresu glottodydaktyki na poziomie europejskim i krajowym.

Historia czasopisma

1957-1970

Czasopismo skierowane było początkowo do nauczycieli języków  zachodnioeuropejskich: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i łaciny. Czasopismo dostarczało wskazówek metodycznych oraz pomocy dydaktycznych. Tematy artykułów dotyczyły m.in.:

 • kultury i literatury;
 • roli antyku;
 • organizacji nauczania języków obcych;
 • kontaktów z nauczycielami języków obcych z Zachodu;
 • kształcenia językowego w praktyce.

Redaktor naczelny: Feliks Jungman

1970-1980

Na tym etapie rozwoju pisma nastąpiło ożywienie stosunków kulturalnych i naukowych z krajami Europy Zachodniej. W czasopiśmie prezentowano:

 • odkrycia naukowe z zakresu językoznawstwa oraz analizy instytutów badawczych;
 • zagadnienia dotyczące literatury;
 • nowoczesne tendencje w lingwistyce, socjolingwistyce i psychologii – prezentacja badań;
 • teorie uczenia się i nauczania języków;
 • rolę nauki języków obcych na wszystkich poziomach kształcenia;
 • materiały, porady, ćwiczenia z zakresu dydaktyki.

Redaktor naczelny: Antoni Prejbisz

1981-1989

Epoka Solidarności i stanu wojennego to okres rozwoju prasy i wydawnictw podziemnych. Następowały intensywne zmiany w programach nauczania języków obcych, zmieniały się podręczniki i materiały dydaktyczne. Tematyka artykułów obejmowała następujące obszary:

 • programy nauczania języków obcych;
 • podręczniki i inne materiały dydaktyczne;
 • zawód nauczyciela języków obcych;
 • metodyka pracy z uczniem;
 • rosnąca popularność języka angielskiego.

Redaktorzy naczelni: Ernest Rosiński, Maria Gorzelak

1990-1999

Upadek komunizmu i transformacja społeczno-polityczno-ekonomiczna Polski miały wpływ na programy dotyczące edukacji językowej. JOwS przejął czasopismo poświęcone językowi rosyjskiemu, a artykuły przyjęły bardziej interdyscyplinarny charakter. Tematyka artykułów obejmowała następujące obszary:

 • współpraca z zagranicznymi Instytutami Kultury;
 • przygotowania do reformy systemu edukacji;
 • ścieżka awansu zawodowego dla nauczycieli;
 • reforma szkolnictwa wyższego;
 • dokumenty programowe i teksty rozporządzeń;
 • materiały praktyczne: scenariusze lekcji, sprawozdania, testy, ćwiczenia.

Redaktor naczelna: Maria Gorzelak

2002-2011

Wejście Polski do UE i otwarcie rynków pracy spowodowało wzrost zainteresowania europejskimi programami edukacyjnymi. Nastąpiły zmiany w programach nauczania, a także roli uczelni wyższych w nauczaniu języków obcych. Tematy numerów koncentrowały się wokół takich zagadnień jak:

 • reforma szkolna i jej konsekwencje dla nauki języków obcych;
 • autonomia uczenia się;
 • unijne ustawodawstwo a kształtowanie polityki nauczania języków obcych w Polsce;
 • tworzenie autorskich programów nauczania;
 • nauczanie języków mniejszości.

Redaktorzy naczelni: Maria Gorzelak, Marek Zając

2012-2019

Udział Polski w europejskich programach edukacyjnych, takich jak Erasmus+ czy Europejski Korpus Solidarności pobudził mobilność uczniów, studentów i nauczycieli, biorących udział w międzynarodowych wymianach. W kraju zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa i zmienił się wiek obowiązkowego rozpoczynania nauki języków. Czasopismo odpowiadało na potrzeby Czytelników, publikując artykuły m.in. na temat:

 • zmian związanych z nową podstawa programową;
 • obowiązkowego nauczania języka obcego najmłodszych uczniów, także w przedszkolu;
 • certyfikacji językowej ułatwiającej podejmowanie nauki za granicą;
 • metodyki pracy z uczniem i jego autonomii.

Redaktorzy naczelni: Anna Grabowska, Agnieszka Karolczuk

2020-

Przełomowe zjawisko, jakim okazała się pandemia COVID-19, spowodowało konieczność nagłego przejścia na edukację zdalną. Zamiast bezpośredniej nauki języka obcego w szkole i podczas mobilności zagranicznej, uczniowie i nauczyciele pracowali - na niespotykaną do tej pory skalę - z wykorzystaniem nowych technologii. "Języki Obce w Szkole" skupiły się m.in. na:

 • zastosowaniu narzędzi elektronicznych i internetowych w edukacji językowej zarówno w ramach podstawy programowej, jak i ponadprogramowo;
 • rosnącej popularności języków egzotycznych, takich jak np. chiński;
 • zwiększonym zainteresowaniu nauką języka polskiego jako obcego/drugiego z uwagi na coraz większą liczbę obcokrajowców uczących się w Polsce;
 • interakcjach, relacjach i emocjach towarzyszących stanowi wyjątkowemu wywołanemu przez pandemię.

Redaktorzy naczelni: Agnieszka Karolczuk, Marcin Smolik

Zespół redakcyjny

 • Beata Płatos-Zielińska

  Redaktor czasopisma „Języki Obce w Szkole”

  Beata Płatos-Zielińska

  Absolwentka filologii angielskiej UW. Od 2008 r. pracuje w Krajowym Biurze Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji – Eurydice w FRSE. Zajmuje się analizą zagadnień z dziedziny europejskiej edukacji i terminologii edukacyjnej.

 • Beata Maluchnik

  Redaktor naczelna czasopisma „Języki Obce w Szkole”

  Beata Maluchnik

  Anglistka i socjolog. Z-ca redaktora naczelnego czasopisma "Języki Obce w Szkole". Współpracuje z kwartalnikiem "Europa dla Aktywnych".

 • Bartosz Brzoza

  Redaktor czasopisma „Języki Obce w Szkole”

  Bartosz Brzoza

  Redaktor czasopisma "Języki Obce w Szkole", anglista i egzaminator egzaminów międzynarodowych.

Rada programowa

 • prof. dr hab. Mirosław Pawlak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  prof. dr hab. Mirosław Pawlak

  Pracuje na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Jest redaktorem naczelnym serii Second Language Learning and Teaching oraz czasopism Studies in Second Language Learning and Teaching i Konińskie Studia Językowe. Autor ponad dwustu publikacji dotyczących różnych aspektów uczenia się i nauczania języków obcych.

 • prof. dr hab. Zofia Berdychowska

  Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Jagielloński

 • prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska

  Przewodnicząca Rady Programowej czasopisma „Języki Obce w Szkole”

  prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska

  Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego na Uniwersytecie SWPS. Pełniła m.in. funkcje prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polskiego delegata w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych w Strasbourgu, eksperta Rady Europy i Unii Europejskiej oraz konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Przewodniczy komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji European Language Label, jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników MEN, współautorką Europejskiego portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków i autorką licznych publikacji z zakresu dydaktyki języków obcych.

 • dr Clarinda Calma

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie

 • dr Wojciech Sosnowski

  Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego

 • dr hab. Radosław Kucharczyk, prof. UW

  Instytut Romanistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

  dr hab. Radosław Kucharczyk, prof. UW

  Absolwent Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego; obecnie profesor uczelni w Zakładzie Dydaktyki Języków Romańskich w tym Instytucie. Prowadzi zajęcia specjalistyczne z glottodydaktyki oraz praktycznej nauki języka francuskiego. W pracy badawczej zajmuje się implementacją założeń europejskiej polityki językowej (kompetencja różnojęzyczna, mediacja) w różnych kontekstach edukacyjnych. Rzeczoznawca podręczników do nauki języka francuskiego w MEiN. Współpracuje z CKE. Nauczyciel języka francuskiego w XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej w Warszawie.

 • dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

  Katedra Lingwistyki Stosowanej, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

  Pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zajmuje się badaniami nad nauczaniem języków obcych wspomaganym komputerowo, kształceniem nauczycieli w e-learningu, wielojęzycznością w dobie Internetu oraz socjokulturowymi uwarunkowaniami procesu glottodydaktycznego.

Zasady etyki i recenzowania

Wydawnictwo FRSE, w tym redakcja "Języków Obcych w Szkole", kieruje się zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE)

 

Wymienione poniżej zasady etyki wydawniczej są obowiązujące dla wszystkich publikacji Wydawnictwa FRSE. Wydawnictwo udostępnia na swojej stronie internetowej wskazówki dla Autorów i Recenzentów, które wyjaśniają poszczególne etapy toku wydawniczego i procesy redakcyjne oraz informują o prawach i obowiązkach Autorów i Recenzentów. Prawa i obowiązki Autorów i Wydawcy wyszczególnione są też w zawieranych umowach wydawniczych. W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej Wydawnictwo dokumentuje wszelkie jej przejawy oraz informuje odpowiednie podmioty.

Kwartalnik „Języki Obce w Szkole” kieruje się zasadami etycznymi opracowanymi na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE).

I. Polityka redakcyjna

 1. Stosowana polityka redakcyjna jest niezależna od Wydawcy.
 2. Decyzje o przyjęciu materiału do druku są podejmowane przez Redakcję, z możliwością konsultacji przez członków Rady Programowej czasopisma oraz na podstawie opinii sporządzonych przez Recenzentów.
 3. Zasady kwalifikowania artykułów do druku są transparentne: przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu artykułu lub jego odrzuceniu Redakcja bierze pod uwagę tematykę, oryginalność oraz znaczenie i przydatność dla odbiorców czasopisma, bez ingerencji Wydawcy.
 4. Redakcja stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, autoplagiatom, nadużyciom i publikacji fałszywych danych.
 5. Stosowane są procedury zapewniające wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikowanych artykułów.
 6. Artykuły naukowe publikowane są ze streszczeniem w języku angielskim.
 7. Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

II. Powinności Autorów

 1. Na stronie internetowej kwartalnika są zamieszczane szczegółowe wskazówki dla Autorów oraz zasady kwalifikowania artykułów do publikacji.
 2. Artykuły powinny zawierać tzw. wartość dodaną, czyli oryginalny wkład własny Autora w daną dziedzinę wiedzy i stanowisko Autora w odniesieniu do poruszanych problemów.
 3. Autorzy przedkładają do publikacji teksty będące utworami oryginalnymi, nienaruszającymi praw osób trzecich, nigdzie niepublikowane i przygotowane samodzielnie. Wszelkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze do nich użyte w tekście powinny być opatrzone odpowiednimi przypisami.
 4. Redakcja nie akceptuje zjawisk ghostwritingu i guest authorship (pkt I Załącznika nr 1).
 5. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części utworu podlega odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1060).
 6. Prawa autorskie są wyraźnie określone zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autor składa odpowiednie oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na Wydawcę i udzieleniu Wydawcy licencji na rozpowszechnianie artykułu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

III.    Zasady recenzowania tekstów

 1. Wybrane artykuły naukowe przesłane do publikacji w kwartalniku „Języki Obce w Szkole” podlegają dwustopniowej procedurze recenzowania.
 2. W pierwszej kolejności artykuł jest recenzowany przez Redakcję. W przypadku zastrzeżeń do jakości tekstu Redakcja może odesłać tekst Autorowi wraz z sugestiami poprawek. Proces recenzji przez Redakcję kończy się decyzją o odrzuceniu artykułu, przekazaniu go Autorowi do wprowadzenia dalszych poprawek i złożenia ponownie lub przekazaniu do recenzji zewnętrznej.
 3. Jeżeli recenzja Redakcji jest negatywna, Autor jest informowany o odmowie publikacji oraz podstawowych powodach takiej decyzji.
 4. Recenzję zewnętrzną artykułów sporządzają recenzenci wskazani przez Redakcję. W przypadku gdy jeden recenzent wyda opinię negatywną, artykuł może zostać przesłany Autorowi do poprawy, a następnie przekazany do recenzji zewnętrznej przez drugiego Recenzenta.
 5. Recenzentów zewnętrznych wyznacza się z listy Recenzentów. Lista Recenzentów – ekspertów i autorytetów w odpowiednich dziedzinach wiedzy – jest zamieszczona na stronie internetowej periodyku. Jest aktualizowana stosownie do potrzeb.
 6. Redakcja stosuje zasadę podwójnie ślepej recenzji (ang. double-blind peer review), co daje możliwość uzyskania nieskrępowanej opinii na temat tekstu.
 7. Redakcja przekazuje artykuł do Recenzenta (po usunięciu informacji o tożsamości Autora) w zaufaniu, że nie wykorzysta go on do innych celów. Do zachowania dyskrecji zobowiązuje Recenzenta umowa zawarta z Wydawcą.
 8. Autor otrzymuje recenzje do wglądu (po usunięciu informacji o tożsamości Recenzentów) i jest zobowiązany do ustosunkowania się do niej oraz uwzględnienia uwag krytycznych.
 9. Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi Recenzentów Autor ponownie wysyła do Redakcji, która podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu.
 10. Recenzenci są zobowiązani do ujawniania plagiatów, autoplagiatów i manipulacji danymi.
 11. Recenzenci sporządzają recenzje obiektywne, rzetelne, konstruktywne, zgodne z posiadaną wiedzą i terminowe, pozbawione komentarzy osobistych i emocjonalnych.
 12. Redakcja zapewnia ochronę danych Recenzentów i Autorów oraz poufność materiałów przekazywanych w okresie recenzowania.

IV.    Zadania Rady Programowej czasopisma

 1. Radę Programową kwartalnika „Języki Obce w Szkole” powołuje Wydawca we współpracy z Redakcją.
 2. Członkowie Rady Programowej dbają o rozwój czasopisma oraz jego wysoką jakość merytoryczną.
 3. Do zadań Rady Programowej należy przede wszystkim dobór tematów, zwłaszcza w zakresie ustalania problematyki tematów wiodących na dany rok kalendarzowy.
 4. Członkowie Rady Programowej są zobowiązani do uczestnictwa w posiedzeniach Rady, w kształtowaniu tematyki kwartalnika i określaniu wyzwań na przyszłość, zwłaszcza w posiedzeniu w czwartym kwartale danego roku w celu ustalenia tematów wiodących w kolejnym roku kalendarzowym.

V. Obowiązki Redakcji czasopisma

 1. Redakcja przyjmuje nadesłane artykuły i poddaje je wewnętrznym recenzjom.
 2. Zadaniem Redakcji jest poszukiwanie najlepszych autorów, specjalistów w odpowiednich dziedzinach wiedzy.
 3. Redakcja zapewnia realizację procesu wydawniczego, w tym redakcję językową i techniczną, korektę, skład i druk.
 4. Redakcja sprawdza oryginalność nadesłanych artykułów, korzystając z systemu antyplagiatowego.
 5. Redakcja uruchamia proces recenzowania artykułów i czuwa nad jego przebiegiem.
 6. Redakcja dokłada starań, by przyjęte teksty respektowały zasady prawa autorskiego.
 7. Redakcja niweluje konflikty interesów pomiędzy Autorami, Redaktorami a Recenzentami.

VI. Przestrzeganie zasad etyki wydawniczej i praw własności intelektualnej

 1. Redakcja monitoruje przestrzeganie zasad etyki przez Autorów, Recenzentów i członków Rady Programowej.
 2. Zachowane są normy etyczne i prawa własności intelektualnej.
 3. Zachowane są zasady opracowań naukowych i standardów edytorskich.
 4. W przypadku stwierdzenia nieścisłości lub błędów w opublikowanym materiale Redakcja publikuje odpowiednio wyeksponowane wyjaśnienia i sprostowania.

Nasi recenzenci

prof. dr hab. Mirosław Pawlak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Mirosław Pawlak

Pracuje na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Jest redaktorem naczelnym serii Second Language Learning and Teaching oraz czasopism Studies in Second Language Learning and Teaching i Konińskie Studia Językowe. Autor ponad dwustu publikacji dotyczących różnych aspektów uczenia się i nauczania języków obcych.

prof. dr hab. Zofia Berdychowska
Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS
Katedra Lingwistyki Stosowanej, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zajmuje się badaniami nad nauczaniem języków obcych wspomaganym komputerowo, kształceniem nauczycieli w e-learningu, wielojęzycznością w dobie Internetu oraz socjokulturowymi uwarunkowaniami procesu glottodydaktycznego.

dr Wojciech Sosnowski
Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Anna Jaroszewska
Instytut Germanistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Anna Jaroszewska

Absolwentka filologii germańskiej oraz rosyjskiej Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Germanistyki UW, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, członek Deutsche Gesellschaft für Fremdsprachenforschung oraz Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.

dr hab. Radosław Kucharczyk, prof. UW
Instytut Romanistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Radosław Kucharczyk, prof. UW

Absolwent Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego; obecnie profesor uczelni w Zakładzie Dydaktyki Języków Romańskich w tym Instytucie. Prowadzi zajęcia specjalistyczne z glottodydaktyki oraz praktycznej nauki języka francuskiego. W pracy badawczej zajmuje się implementacją założeń europejskiej polityki językowej (kompetencja różnojęzyczna, mediacja) w różnych kontekstach edukacyjnych. Rzeczoznawca podręczników do nauki języka francuskiego w MEiN. Współpracuje z CKE. Nauczyciel języka francuskiego w XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej w Warszawie.

dr hab. Maciej Smuk
Instytut Romanistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Maciej Smuk

Wykładowca i dyrektor ds. studenckich w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy naukowej koncentruje się na psychologicznych i społecznych aspektach nauczania i uczenia się języków. Jest autorem artykułów publikowanych w polskich oraz zagranicznych książkach i czasopismach.

dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP

Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, romanistka, specjalistka w zakresie wczesnego nauczania języków obcych. Zainteresowania badawcze: bilingwizm, edukacja dzieci migrantów, autonomia i indywidualizacja procesu uczenia, doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i nauczanie zdalne. Kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego”. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego portfolio językowego dla dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym. Od wielu lat czynni uczestniczy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj
Zakład Akwizycji Języka i Glottodydaktyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj

Kierownik Zakładu Akwizycji Języka w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Autorka i współautorka wielu prac naukowych z dydaktyki językowej dotyczących m.in. nauczania języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształcenia nauczycieli języków obcych, rozwijania kompetencji czytania i pisania w języku obcym.

dr hab. Anna Seretny, prof. UJ
Zakład Językoznawstwa Stosowanego, Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Anna Seretny, prof. UJ

Adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka monografii, podręczników oraz licznych artykułów z zakresu glottodydaktyki polonistycznej.  W  swojej  pracy  badawczej  zajmuje  się  kompetencją  leksykalną  uczących się polszczyzny jako języka obcego/drugiego, a także dydaktyką języka odziedziczonego. Interesują ją również wymiar leksykalny polszczyzny jako języka szkolnej edukacji.

dr Monika Janicka
Katedra Lingwistyki Stosowanej, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Monika Janicka

Adiunkt w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą społecznych uwarunkowań procesu uczenia się języków obcych, otwartych i kreatywnych form pracy, nauczania języka obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

dr Renata Majewska
Wydział Neofilologiczny Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku

dr Renata Majewska

Kształci nauczycieli języka hiszpańskiego w NKJO w Bydgoszczy, na kursach kwalifikacyjnych i na studiach podyplomowych z dydaktyki języka hiszpańskiego w WSJO w Poznaniu. Pracuje w I LO w Bydgoszczy w sekcji dwujęzycznej z językiem hiszpańskim. Główne zainteresowania naukowe to dydaktyka języków obcych, a zwłaszcza CLIL. Jest rzeczoznawcą MEN do spraw oceniania podręczników języka hiszpańskiego.

dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow

Adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zajmuje się nauczaniem i przyswajaniem języków obcych przez dzieci w wieku przedszkolnym.

dr hab. Halina Chodkiewicz, prof. UMCS
Akademia Bialska Nauk Stosowanych

dr hab. Halina Chodkiewicz, prof. UMCS

Kierownik Zakładu Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej prace badawcze dotyczą m.in. rozwijania sprawności czytania, akwizycji i nauczania słownictwa obcojęzycznego, strategii uczenia się języków

prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska
Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska

Profesor językoznawstwa w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej dorobek naukowy obejmuje osiem książek, sześć redakcji tomów zbiorowych oraz ponad sto artykułów z zakresu fonetyki i fonologii języka angielskiego i polskiego, fonodydaktyki angielskiej oraz lingwistyki płci. Jest inicjatorką i organizatorką cyklicznych międzynarodowych konferencji językoznawczych Approaches to Phonetics and Phonology (APAP) oraz twórczynią i edytorką serii Sounds – Meaning – Communication w niemieckim wydawnictwie Peter Lang.

 

prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska
Katedra Anglistyki, Uniwersytet SWPS w Warszawie

prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska

Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego na Uniwersytecie SWPS. Pełniła m.in. funkcje prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polskiego delegata w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych w Strasbourgu, eksperta Rady Europy i Unii Europejskiej oraz konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Przewodniczy komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji European Language Label, jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników MEN, współautorką Europejskiego portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków i autorką licznych publikacji z zakresu dydaktyki języków obcych.

dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

   

Adiunkt w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego w Instytucie Anglistyki UMCS. Zainteresowania naukowe: przyswajanie słownictwa w języku angielskim jako obcym, ocenianie w dydaktyce języków obcych, rola pamięci w uczeniu się języków. Nauczycielka języka angielskiego z ponad 15-letnim stażem. Autorka podręczników oraz materiałów edukacyjnych, trenerka   

dr hab. Dorota Werbińska
Zakład Filologii Angielskiej, Katedra Neofilologii, Akademia Pomorska w Słupsku

dr hab. Dorota Werbińska

Profesor w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przez wiele lat pełniła funkcję doradcy metodycznego oraz konsultanta języków obcych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Jest autorką 4 książek oraz prawie 80 artykułów i rozdziałów w monografiach publikowanych w Polsce i za granicą. Jej zainteresowania badawcze to: tożsamość nauczyciela języka obcego, metody jakościowe w glottodydaktyce, narracje na temat uczenia się i nauczania języków obcych.

dr Grażyna Czetwertyńska
Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski

dr Grażyna Czetwertyńska

Prezes The Kościuszko Foundation Poland, która między innymi prowadzi program Teaching English in Poland. Kształci studentów na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej – prowadziła badania na temat metod oceniania i nauczania w Boston College w USA. Kierowała Laboratorium Edukacyjnym Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, była dyrektorką programu Szkoła z klasą i zajmowała się ocenianiem kształtującym w Centrum Edukacji Obywatelskiej, należała do zespołu krajowego w badaniu PISA. Wieloletnia jurorka European Language Label. Autorka koncepcji internetowego podręcznika do nauki języka polskiego dla uczniów polskich za granicą Włącz Polskę, programów i podręczników oraz publikacji na temat metod nauczania i oceniania, w tym dotyczących pracy z uczniami i studentami uzdolnionymi, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej.

dr hab. Alicja Gałązka, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Alicja Gałązka, prof. UŚ

Psychoterapeuta, lingwista, licencjonowany coach, psycholog, międzynarodowy trener, pedagog. Prezes ICI (International Coaching Institute) w Polsce. Master Trainer z zakresu coachingu psychologii pozytywnej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, School of Education in University of Exeter i Sigmund Freud University of Vienna. Wykładowca i pracownik naukowy UŚ i innych uczelni. Ekspert m.in. z zakresu umiejętności komunikacyjnych, dramy, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Założycielka oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE. Prowadzi szkolenia i coaching dla firm, korporacji, instytucji użyteczności publicznej, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek i innych grup zawodowych.

dr Katarzyna Malesa
Zakład Badań nad Przyswajaniem Języka, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Zbigniew Mazur
Katedra Anglistyki i Amerykanistyki, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Wojciech Malec
Katedra Językoznawstwa Teoretycznego, Instytut Językoznawstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Wojciech Malec

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Językoznawstwa KUL. Jego zainteresowania naukowe obejmują wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych. Jest autorem i twórcą platformy WebClass, której moduł testowy służy do tworzenia, przeprowadzania i analizy statystycznej testów za pośrednictwem internetu.

dr Grażyna Szyling
Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

dr hab. Maria Groenwald, prof. UG
Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

dr hab. Krystyna Droździał - Szelest, prof. UAM
Zakład Angielskiego Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języka Angielskiego, Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu