Języki Obce w Szkole

treść strony

O czasopiśmie

"Języki Obce w Szkole" dostarczają teoretycznych i praktycznych informacji z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Służą wymianie doświadczeń, poszukują najskuteczniejszych metod i technik nauczania, informują o pracach instytutów naukowych związanych z oświatą i wydarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na nauczanie języków obcych. Inspirują do efektywnej pracy. Czasopismo jest adresowane do nauczycieli, metodyków, dydaktyków, studentów kierunków filologicznych i pedagogicznych, doktorantów, wykładowców uczelni wyższych oraz ekspertów z dziedziny kształcenia językowego. Celem pisma jest promowanie kształcenia językowego na wszystkich poziomach edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, upowszechnianie metod stosowanych we współczesnej dydaktyce języków obcych w ujęciu teoretyczno-praktycznym, informowanie o możliwościach uczenia się i nauczania języków obcych z wykorzystaniem funduszy europejskich programów edukacyjnych oraz prezentowanie inspirujących rezultatów projektów językowych realizowanych w ramach tych działań oraz prezentowanie nowatorskich osiągnięć z zakresu glottodydaktyki na poziomie europejskim i krajowym.

Historia czasopisma

1957-1970

Czasopismo skierowane było początkowo do nauczycieli języków  zachodnioeuropejskich: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i łaciny. Czasopismo dostarczało wskazówek metodycznych oraz pomocy dydaktycznych. Tematy artykułów dotyczyły m.in.:

 • kultury i literatury;
 • roli antyku;
 • organizacji nauczania języków obcych;
 • kontaktów z nauczycielami języków obcych z Zachodu;
 • kształcenia językowego w praktyce.

Redaktor naczelny: Feliks Jungman

1970-1980

Na tym etapie rozwoju pisma nastąpiło ożywienie stosunków kulturalnych i naukowych z krajami Europy Zachodniej. W czasopiśmie prezentowano:

 • odkrycia naukowe z zakresu językoznawstwa oraz analizy instytutów badawczych;
 • zagadnienia dotyczące literatury;
 • nowoczesne tendencje w lingwistyce, socjolingwistyce i psychologii – prezentacja badań;
 • teorie uczenia się i nauczania języków;
 • rolę nauki języków obcych na wszystkich poziomach kształcenia;
 • materiały, porady, ćwiczenia z zakresu dydaktyki.

Redaktor naczelny: Antoni Prejbisz

1981-1989

Epoka Solidarności i stanu wojennego to okres rozwoju prasy i wydawnictw podziemnych. Następowały intensywne zmiany w programach nauczania języków obcych, zmieniały się podręczniki i materiały dydaktyczne. Tematyka artykułów obejmowała następujące obszary:

 • programy nauczania języków obcych;
 • podręczniki i inne materiały dydaktyczne;
 • zawód nauczyciela języków obcych;
 • metodyka pracy z uczniem;
 • rosnąca popularność języka angielskiego.

Redaktorzy naczelni: Ernest Rosiński, Maria Gorzelak

1990-1999

Upadek komunizmu i transformacja społeczno-polityczno-ekonomiczna Polski miały wpływ na programy dotyczące edukacji językowej. JOwS przejął czasopismo poświęcone językowi rosyjskiemu, a artykuły przyjęły bardziej interdyscyplinarny charakter. Tematyka artykułów obejmowała następujące obszary:

 • współpraca z zagranicznymi Instytutami Kultury;
 • przygotowania do reformy systemu edukacji;
 • ścieżka awansu zawodowego dla nauczycieli;
 • reforma szkolnictwa wyższego;
 • dokumenty programowe i teksty rozporządzeń;
 • materiały praktyczne: scenariusze lekcji, sprawozdania, testy, ćwiczenia.

Redaktor naczelna: Maria Gorzelak

2002-2011

Wejście Polski do UE i otwarcie rynków pracy spowodowało wzrost zainteresowania europejskimi programami edukacyjnymi. Nastąpiły zmiany w programach nauczania, a także roli uczelni wyższych w nauczaniu języków obcych. Tematy numerów koncentrowały się wokół takich zagadnień jak:

 • reforma szkolna i jej konsekwencje dla nauki języków obcych;
 • autonomia uczenia się;
 • unijne ustawodawstwo a kształtowanie polityki nauczania języków obcych w Polsce;
 • tworzenie autorskich programów nauczania;
 • nauczanie języków mniejszości.

Redaktorzy naczelni: Maria Gorzelak, Marek Zając

2012-2019

Udział Polski w europejskich programach edukacyjnych, takich jak Erasmus+ czy Europejski Korpus Solidarności pobudził mobilność uczniów, studentów i nauczycieli, biorących udział w międzynarodowych wymianach. W kraju zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa i zmienił się wiek obowiązkowego rozpoczynania nauki języków. Czasopismo odpowiadało na potrzeby Czytelników, publikując artykuły m.in. na temat:

 • zmian związanych z nową podstawa programową;
 • obowiązkowego nauczania języka obcego najmłodszych uczniów, także w przedszkolu;
 • certyfikacji językowej ułatwiającej podejmowanie nauki za granicą;
 • metodyki pracy z uczniem i jego autonomii.

Redaktorzy naczelni: Anna Grabowska, Agnieszka Karolczuk

2020-

Przełomowe zjawisko, jakim okazała się pandemia COVID-19, spowodowało konieczność nagłego przejścia na edukację zdalną. Zamiast bezpośredniej nauki języka obcego w szkole i podczas mobilności zagranicznej, uczniowie i nauczyciele pracowali - na niespotykaną do tej pory skalę - z wykorzystaniem nowych technologii. "Języki Obce w Szkole" skupiły się m.in. na:

 • zastosowaniu narzędzi elektronicznych i internetowych w edukacji językowej zarówno w ramach podstawy programowej, jak i ponadprogramowo;
 • rosnącej popularności języków egzotycznych, takich jak np. chiński;
 • zwiększonym zainteresowaniu nauką języka polskiego jako obcego/drugiego z uwagi na coraz większą liczbę obcokrajowców uczących się w Polsce;
 • interakcjach, relacjach i emocjach towarzyszących stanowi wyjątkowemu wywołanemu przez pandemię.

Redaktorzy naczelni: Agnieszka Karolczuk, Marcin Smolik

Zespół redakcyjny

 • dr Marcin Smolik

  Redaktor naczelny „Języki Obce w Szkole”

 • Beata Maluchnik

  Z-ca redaktora naczelnego czasopisma "Języki Obce w Szkole"

  Beata Maluchnik

  Anglistka i socjolog. Z-ca redaktora naczelnego czasopisma "Języki Obce w Szkole". Współpracuje z kwartalnikiem "Europa dla Aktywnych".

 • Bartosz Brzoza

  Redaktor czasopisma "Języki Obce w Szkole"

  Bartosz Brzoza

  Redaktor czasopisma "Języki Obce w Szkole", anglista i egzaminator egzaminów międzynarodowych.

Rada programowa

 • prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska

  Przewodnicząca Rady Programowej czasopisma Języki Obce w Szkole

  prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska

  Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego na Uniwersytecie SWPS. Pełniła m.in. funkcje prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polskiego delegata w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych w Strasburgu, eksperta Rady Europy i Unii Europejskiej oraz konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Przewodniczy komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji European Language Label, jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników MEN oraz autorką licznych publikacji z zakresu dydaktyki języków obcych.

 • prof. dr hab. Mirosław Pawlak

  Zakład Filologii Angielskiej, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  prof. dr hab. Mirosław Pawlak

  Pracuje na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Jest redaktorem naczelnym serii Second Language Learning and Teaching oraz czasopism Studies in Second Language Learning and Teaching i Konińskie Studia Językowe. Autor ponad dwustu publikacji dotyczących różnych aspektów uczenia się i nauczania języków obcych.

 • prof. dr hab. Zofia Berdychowska

  Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Jagielloński

 • dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

  Katedra Lingwistyki Stosowanej, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

  Pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zajmuje się badaniami nad nauczaniem języków obcych wspomaganym komputerowo, kształceniem nauczycieli w e-learningu, wielojęzycznością w dobie Internetu oraz socjokulturowymi uwarunkowaniami procesu glottodydaktycznego.

 • dr Clarinda Calma

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie

 • dr Paweł Poszytek

  Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 • dr Wojciech Sosnowski

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 • Danuta Szczęsna

  Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

 • dr hab. Radosław Kucharczyk

  Instytut Romanistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

  dr hab. Radosław Kucharczyk

  Dyrektor ds. naukowych Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Metodyki i Dydaktyki Języków Romańskich. Prowadzi zajęcia specjalistyczne z glottodydaktyki oraz praktycznej nauki języka francuskiego. W swojej pracy badawczej zajmuje się wdrażaniem europejskiej polityki językowej na gruncie polskim, w tym również glottodydaktycznymi implikacjami zjawiska wielo- i różnojęzyczności. Rzeczoznawca podręczników do nauki języka francuskiego w MEN. Współpracuje również z CKE.

Zasady etyki i recenzowania

Wydawnictwo FRSE, w tym redakcja "Języków Obcych w Szkole", kieruje się zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE)

 

Wymienione poniżej zasady etyki wydawniczej są obowiązujące dla wszystkich publikacji Wydawnictwa FRSE. Wydawnictwo udostępnia na swojej stronie internetowej wskazówki dla Autorów i Recenzentów. Wskazówki wyjaśniają poszczególne etapy toku wydawniczego i procesy redakcyjne oraz informują o prawach i obowiązkach Autorów i Recenzentów. Prawa i obowiązki Autorów i Wydawcy wyszczególnione są też w zawieranych umowach wydawniczych. W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej Wydawnictwo dokumentuje wszelkie jej przejawy oraz informuje odpowiednie podmioty.

 I. Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich

1. Autor, zgłaszając pracę do wydania w Wydawnictwie FRSE, jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, a także do unikania takich zjawisk, jak:

a. plagiat, czyli przywłaszczenie cudzego utworu, danych lub pomysłów w całości lub w części, bez zaznaczenia tego w tekście;

b. autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie;

c. równoczesne zgłaszanie jednej pracy w kilku wydawnictwach.

2. Autor może przytoczyć w tekście obszerne fragmenty innego tekstu lub materiału graficznego z cudzych dzieł jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od właściciela praw autorskich. W wypadku dzieł osób zmarłych nie później niż 70 lat temu Autor jest zobowiązany zwrócić się o zgodę do spadkobierców tych praw. Pod każdym zapożyczonym elementem tekstu należy opisać źródło z dokładnością do numeru strony.

3. Autor zgłaszający publikację do wydania w Wydawnictwie FRSE powinien precyzyjnie podać wkład poszczególnych osób w powstanie utworu, z określeniem ich afiliacji, informacji na temat autorstwa koncepcji, założeń metodologicznych, merytorycznego opracowania wyników itp. Osoby, które nie wniosły znaczącego wkładu w treść (np. organizowały badanie, zbierały dane lub kontrolowały artykuł pod względem językowym), powinny zostać wymienione w podziękowaniach wraz z opisem ich roli.

4. Dzięki opisanemu wyżej postępowaniu można uniknąć takich nieprawidłowości, jak:

a. autorstwo-widmo (ang. ghost authorship), czyli pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły do powstania pracy;

b. autorstwo gościnne lub grzecznościowe (ang. guest authorship), czyli przypisanie autorstwa osobom, które nie mają wkładu w przedłożone opracowanie.

II. Oryginalność prezentowanych wyników

1. Do innych zjawisk stojących w sprzeczności z zasadami etyki publikacyjnej należy sfabrykowanie danych, czyli oparcie pracy naukowej na nieprawdziwych wynikach. Dotyczy to sytuacji, gdy dane nie zostały zebrane w sposób opisany w części artykułu poświęconej metodologii, a także gdy wyprowadzane wnioski nie mają uzasadnienia w zebranym materiale. Autorzy powinni szczegółowo opisać: sposób doboru próby, wykorzystane narzędzia, metody i techniki analizy danych. W celu umożliwienia kontroli procedur i konkluzji Autorzy są zobowiązani przechowywać surowe dane przynajmniej przez pięć lat po opublikowaniu tekstów stworzonych na ich podstawie.

2. Niedopuszczalne jest również tworzenie kilku tekstów na podstawie jednego zbioru danych zebranych w celu weryfikacji konkretnych problemów badawczych lub hipotez, ponieważ tworzy to fałszywy obraz bogactwa i replikowalności wyników. To ograniczenie nie dotyczy publicznych baz danych, jeśli są one wykorzystywane do weryfikacji nowych hipotez.

III. Informowanie o okolicznościach powstania tekstu i przeciwdziałanie konfliktom interesów
1. Jeśli tekst powstał w ramach projektu lub grantu badawczego albo został przygotowany na podstawie nieopublikowanej pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej Autora, w przypisie do tytułu należy zamieścić odpowiednią informację. W przypadku projektu należy podać: jego tytuł, numer, nazwę instytucji, w której jest prowadzony oraz nazwę grantodawcy. W przypadku nieopublikowanej pracy należy podać: jej tytuł, imię i nazwisko promotora oraz nazwę i wydział jednostki naukowej.

2. Konflikt interesów ma miejsce wtedy, gdy badania są finansowane przez organizację, która jest zainteresowana uzyskaniem określonego wyniku. Konflikt interesów może również mieć podłoże niefinansowe, np. gdy Autor dzieła i Recenzent pozostają ze sobą w bezpośrednich relacjach osobistych lub zawodowych w ciągu ostatnich 2 lat. W pierwszym przypadku Autorzy artykułu są zobowiązani do zgłoszenia faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów w Oświadczeniu o oryginalności tekstu. W drugim natomiast zadaniem zespołów redakcyjnych i Rady Naukowej Wydawnictwa FRSE jest taki dobór Recenzentów, który zapobiegnie temu zjawisku, przy jednoczesnym zachowaniu w tajemnicy danych do chwili wydania publikacji.

IV. Konsekwencje nieprzestrzegania zasad etycznych
1. W przypadku podejrzenia występowania jednej z wymienionych form nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej Wydawnictwo FRSE podejmuje następujące działania:
a. zwraca się do Autora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Na tej podstawie rozstrzygnięcie, czy podejrzenia są uzasadnione i wymagają rewizji pracy lub jej odrzucenia, podejmuje Dyrektor Biura Wydawnictwa. Decyzja o odrzuceniu pracy powinna być poprzedzona analizą całości utworu, której celem będzie wskazanie fragmentów nieoryginalnych, zduplikowanych lub zaczerpniętych z innego dzieła ze wskazaniem źródła ich pochodzenia. Taką analizę w uzasadnionych przypadkach Wydawnictwo FRSE przeprowadza z wykorzystaniem programu antyplagiatowego;
b. przekazuje informację o stwierdzeniu udokumentowanego naruszenia zasad etyki do przełożonego Autora w zatrudniającej go jednostce/instytucji naukowej i kończy współpracę nieprzyjęciem utworu do wydania.

2. W wypadku ujawnienia poważnego naruszenia zasad etycznych po opublikowaniu tekstu wstrzymana zostanie jego dystrybucja oraz nastąpi jego wycofanie z internetowych zasobów FRSE (www.czytelnia.frse.org.pl). Zostanie także podjęta próba usunięcia tekstu ze innych źródeł, w których został on zamieszczony (np. z pełnotekstowych zasobów wiedzy), z podaniem uzasadnienia tej decyzji.
W ten sposób Wydawnictwo FRSE gwarantuje Czytelnikom, że jego publikacje są tworzone w sposób transparentny, uczciwy i z poszanowaniem autorstwa dzieła.

V.  Recenzowanie nadesłanych artykułów

Wybrane artykuły publikowane w czasopiśmie poddawane są recenzji. Proces przebiega według następujących zasad:

1. Artykuł poddawany recenzji musi zostać przekazany redakcji trzy miesiące przed publikacją numeru, w którym ma się ukazać.

2. Artykuł może być oceniany przez dwóch niezależnych recenzentów, z których przynajmniej jeden jest spoza Rady Programowej czasopisma. Recenzenci są wybierani z grona ekspertów, których nazwiska opublikowano na stronie czasopisma lub powoływani są dodatkowi eksperci spoza tego grona, specjalizujący się w problematyce poruszanej w artykule.

3. Recenzja artykułu odbywa się według modelu dwustronnej anonimowości (double-blind peer review) – oznacza to, że autor nie zna nazwisk recenzentów swojego artykułu, natomiast recenzenci nie wiedzą, czyjego autorstwa jest recenzowany przez nich artykuł. W związku z tym w wersji elektronicznej nadesłanego do redakcji artykułu nie powinny znajdować się żadne informacje pozwalające ustalić tożsamość autora tekstu.

4. Recenzenci przesyłają swoje opinie w formie pisemnej. Artykuł jest dopuszczany do druku w przypadku dwóch recenzji pozytywnych. Jeżeli jedna z recenzji nie jest pozytywna, artykuł nie zostaje dopuszczony do druku, autor natomiast ma możliwość wnioskowania o powołanie trzeciego recenzenta, którego opinia będzie decydująca. 

Nasi recenzenci

prof. dr hab. Mirosław Pawlak
Zakład Filologii Angielskiej, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Mirosław Pawlak

Pracuje na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Jest redaktorem naczelnym serii Second Language Learning and Teaching oraz czasopism Studies in Second Language Learning and Teaching i Konińskie Studia Językowe. Autor ponad dwustu publikacji dotyczących różnych aspektów uczenia się i nauczania języków obcych.

prof. dr hab. Zofia Berdychowska
Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS
Katedra Lingwistyki Stosowanej, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zajmuje się badaniami nad nauczaniem języków obcych wspomaganym komputerowo, kształceniem nauczycieli w e-learningu, wielojęzycznością w dobie Internetu oraz socjokulturowymi uwarunkowaniami procesu glottodydaktycznego.

dr Wojciech Sosnowski
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Anna Jaroszewska
Instytut Germanistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Anna Jaroszewska

Absolwentka filologii germańskiej oraz rosyjskiej Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Germanistyki UW, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, członek Deutsche Gesellschaft für Fremdsprachenforschung oraz Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.

dr hab. Radosław Kucharczyk
Instytut Romanistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Radosław Kucharczyk

Dyrektor ds. naukowych Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Metodyki i Dydaktyki Języków Romańskich. Prowadzi zajęcia specjalistyczne z glottodydaktyki oraz praktycznej nauki języka francuskiego. W swojej pracy badawczej zajmuje się wdrażaniem europejskiej polityki językowej na gruncie polskim, w tym również glottodydaktycznymi implikacjami zjawiska wielo- i różnojęzyczności. Rzeczoznawca podręczników do nauki języka francuskiego w MEN. Współpracuje również z CKE.

dr hab. Maciej Smuk
Instytut Romanistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Maciej Smuk

Wykładowca i dyrektor ds. studenckich w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy naukowej koncentruje się na psychologicznych i społecznych aspektach nauczania i uczenia się języków. Jest autorem artykułów publikowanych w polskich oraz zagranicznych książkach i czasopismach.

dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP

Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, romanistka, specjalistka w zakresie wczesnego nauczania języków obcych. Zainteresowania badawcze: bilingwizm, edukacja dzieci migrantów, autonomia i indywidualizacja procesu uczenia, doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i nauczanie zdalne. Kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego”. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego portfolio językowego dla dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym. Od wielu lat czynni uczestniczy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj
Zakład Akwizycji Języka i Glottodydaktyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj

Kierownik Zakładu Akwizycji Języka w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Autorka i współautorka wielu prac naukowych z dydaktyki językowej dotyczących m.in. nauczania języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształcenia nauczycieli języków obcych, rozwijania kompetencji czytania i pisania w języku obcym.

dr hab. Anna Seretny, prof. UJ
Zakład Językoznawstwa Stosowanego, Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Anna Seretny, prof. UJ

Adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka monografii, podręczników oraz licznych artykułów z zakresu glottodydaktyki polonistycznej.  W  swojej  pracy  badawczej  zajmuje  się  kompetencją  leksykalną  uczących się polszczyzny jako języka obcego/drugiego, a także dydaktyką języka odziedziczonego. Interesują ją również wymiar leksykalny polszczyzny jako języka szkolnej edukacji.

dr Monika Janicka
Katedra Lingwistyki Stosowanej, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Monika Janicka

Adiunkt w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą społecznych uwarunkowań procesu uczenia się języków obcych, otwartych i kreatywnych form pracy, nauczania języka obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

dr Renata Majewska
Wydział Neofilologiczny Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku

dr Renata Majewska

Kształci nauczycieli języka hiszpańskiego w NKJO w Bydgoszczy, na kursach kwalifikacyjnych i na studiach podyplomowych z dydaktyki języka hiszpańskiego w WSJO w Poznaniu. Pracuje w I LO w Bydgoszczy w sekcji dwujęzycznej z językiem hiszpańskim. Główne zainteresowania naukowe to dydaktyka języków obcych, a zwłaszcza CLIL. Jest rzeczoznawcą MEN do spraw oceniania podręczników języka hiszpańskiego.

dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow

Adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zajmuje się nauczaniem i przyswajaniem języków obcych przez dzieci w wieku przedszkolnym.

dr hab. Magdalena Sowa
Katedra Lingwistyki Stosowanej, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Magdalena Sowa

Adiunkt w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków w Instytucie Filologii Romańskiej KUL. Specjalizuje się w problematyce akwizycji oraz glottodydaktyki, a w szczególności dydaktyki języków specjalistycznych.

dr hab. Halina Chodkiewicz, prof. UMCS
Zakład Neofilologii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

dr hab. Halina Chodkiewicz, prof. UMCS

Kierownik Zakładu Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej prace badawcze dotyczą m.in. rozwijania sprawności czytania, akwizycji i nauczania słownictwa obcojęzycznego, strategii uczenia się języków

prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska
Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska

Kierownik Zakładu Fonetyki i Fonologii w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej dorobek naukowy obejmuje 7 książek, 6 redakcji tomów zbiorowych oraz ponad 100 artykułów z zakresu fonetyki i fonologii języka angielskiego i polskiego, fonodydaktyki angielskiej oraz językoznawstwa płci. Nauczaniu wymowy angielskiej poświęcona jest jej książka pt. Pronunciation in EFL Instruction: A Research-Based Approach (2015, Multilingual Matters).

prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet SWPS w Warszawie

prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska

Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego na Uniwersytecie SWPS. Pełniła m.in. funkcje prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polskiego delegata w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych w Strasbourgu, eksperta Rady Europy i Unii Europejskiej oraz konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Przewodniczy komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji European Language Label, jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników MEN, współautorką Europejskiego portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków i autorką licznych publikacji z zakresu dydaktyki języków obcych.

dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

   

Adiunkt w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego w Instytucie Anglistyki UMCS. Zainteresowania naukowe: przyswajanie słownictwa w języku angielskim jako obcym, ocenianie w dydaktyce języków obcych, rola pamięci w uczeniu się języków. Nauczycielka języka angielskiego z ponad 15-letnim stażem. Autorka podręczników oraz materiałów edukacyjnych, trenerka   

dr hab. Dorota Werbińska
Zakład Filologii Angielskiej, Katedra Neofilologii, Akademia Pomorska w Słupsku

dr hab. Dorota Werbińska

Profesor w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przez wiele lat pełniła funkcję doradcy metodycznego oraz konsultanta języków obcych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Jest autorką 4 książek oraz prawie 80 artykułów i rozdziałów w monografiach publikowanych w Polsce i za granicą. Jej zainteresowania badawcze to: tożsamość nauczyciela języka obcego, metody jakościowe w glottodydaktyce, narracje na temat uczenia się i nauczania języków obcych.

dr Grażyna Czetwertyńska
Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski

dr Grażyna Czetwertyńska

Prezes The Kościuszko Foundation Poland, która między innymi prowadzi program Teaching English in Poland. Kształci studentów na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej – prowadziła badania na temat metod oceniania i nauczania w Boston College w USA. Kierowała Laboratorium Edukacyjnym Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, była dyrektorką programu Szkoła z klasą i zajmowała się ocenianiem kształtującym w Centrum Edukacji Obywatelskiej, należała do zespołu krajowego w badaniu PISA. Wieloletnia jurorka European Language Label. Autorka koncepcji internetowego podręcznika do nauki języka polskiego dla uczniów polskich za granicą Włącz Polskę, programów i podręczników oraz publikacji na temat metod nauczania i oceniania, w tym dotyczących pracy z uczniami i studentami uzdolnionymi, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej.

dr hab. Alicja Gałązka, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Alicja Gałązka, prof. UŚ

Psychoterapeuta, lingwista, licencjonowany coach, psycholog, międzynarodowy trener, pedagog. Prezes ICI (International Coaching Institute) w Polsce. Master Trainer z zakresu coachingu psychologii pozytywnej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, School of Education in University of Exeter i Sigmund Freud University of Vienna. Wykładowca i pracownik naukowy UŚ i innych uczelni. Ekspert m.in. z zakresu umiejętności komunikacyjnych, dramy, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Założycielka oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE. Prowadzi szkolenia i coaching dla firm, korporacji, instytucji użyteczności publicznej, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek i innych grup zawodowych.

dr Katarzyna Malesa
Zakład Badań nad Przyswajaniem Języka, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Zbigniew Mazur
Katedra Anglistyki i Amerykanistyki, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Wojciech Malec
Katedra Językoznawstwa Teoretycznego, Instytut Językoznawstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Wojciech Malec

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Językoznawstwa KUL. Jego zainteresowania naukowe obejmują wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych. Jest autorem i twórcą platformy WebClass, której moduł testowy służy do tworzenia, przeprowadzania i analizy statystycznej testów za pośrednictwem internetu.

dr Grażyna Szyling
Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

dr hab. Maria Groenwald, prof. UG
Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

dr hab. Krystyna Droździał - Szelest, prof. UAM
Zakład Angielskiego Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języka Angielskiego, Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu