treść strony

„Języki Obce w Szkole” w wykazie czasopism punktowanych

Ukazujący się nakładem Wydawnictwa FRSE kwartalnik „Języki Obce w Szkole” został ujęty w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN (UIC: 201349). Autorzy, których artykuły badawcze ukażą się na łamach czasopisma, otrzymają za publikację 20 punktów

 • Abhi Sharma_Pixabay

O szczegółach współpracy można przeczytać na stronie w zakładce Dla Autorów. Zapraszamy Państwa do przesyłania artykułów podejmujących zagadnienia ujęte w planie wydawniczym na rok 2022 oraz inne interesujące Państwa tematy związane z uczeniem się i nauczaniem języków obcych nowożytnych (w tym języków rzadziej nauczanych), języków mniejszości narodowych, języków mniejszości etnicznych, języka regionalnego, języka polskiego jako obcego, języków klasycznych. Artykuły mogą dotyczyć:

 • uczenia się i nauczania sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, pisania, mówienia, przetwarzania językowego;
 • uczenia się i nauczania (różnorodnie definiowanych) podsystemów języka – gramatyki, leksyki, fonetyki;
 • teorii uczenia się i nauczania języków obcych;
 • wpływu różnych czynników, np. cech osobowości, czynników demograficznych, społecznych, na proces oraz efekty uczenia się i nauczania języków obcych;
 • metod, technik i podejść do nauczania języków obcych;
 • nauczania języków obcych różnych grup uczniów, uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • nauczania w różnych kontekstach sytuacyjnych (szkoła, uczelnia, kształcenie specjalistyczne, nauczanie dorosłych; nauczanie w grupie, nauczanie indywidualne, nauczanie na odległość, nauczanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych);
 • sposobów motywowania oraz roli motywacji w nauczaniu języków obcych;
 • różnych obowiązków i ról nauczyciela języka obcego;
 • organizacji warsztatu pracy nauczyciela języków obcych, w tym zagadnień związanych z utrzymaniem dyscypliny w klasie, radzeniem sobie z uczniami sprawiającymi problemy;
 • materiałów wykorzystywanych w dydaktyce języka obcego, w tym podręczników, narzędzi i materiałów cyfrowych, materiałów pomocniczych, słowników, nowoczesnych technologii;
 • analizy przepisów oświatowych związanych z kształceniem językowym;
 • popełniania błędów i informacji zwrotnej w kształceniu językowym;
 • planowania procesu uczenia się i nauczania języka obcego, w tym planowania lekcji, planowania kursu; nauczania stacjonarnego, hybrydowego oraz zdalnego;
 • autonomii ucznia i nauczyciela, strategii związanych z uczeniem się i nauczaniem języka obcego;
 • sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności w zakresie języka obcego;
 • przeglądu badań związanych z uczeniem się i nauczaniem języka obcego;
 • najnowszych trendów, nowinek ze świata związanych z uczeniem się i nauczaniem języka obcego;
 • innych zagadnień z obszaru uczenia się i nauczania języka obcego.