treść strony

JOwS 1/2016

Każdy nauczyciel języka obcego doskonale zdaje sobie sprawę, że o całkowitym sukcesie kształcenia językowego możemy mówić tylko wtedy, gdy uczniowie w trakcie nauki mają możliwość równoległego opanowania zarówno sprawności receptywnych, jak i produktywnych. Chcąc zaprezentować Państwu możliwie najobszerniejsze opracowanie zagadnienia kształcenia kompetencji językowych, zdecydowaliśmy się poświęcić dwa kolejne wydania JOwS dwu zestawom sprawności: umiejętności rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego, jak również kompetencji ustnego wypowiadania się oraz konstruowania wypowiedzi pisemnej.