treść strony

Komputerowy test adaptacyjny formą oceny kompetencji językowych w Online Linguistic Support

Online Linguistic Support (OLS) jest platformą internetową, umożliwiającą ocenę kompetencji językowych oraz doskonalenie znajomości języków obcych w programie Erasmus+. Użytkownikami OLS są osoby, które wyjeżdżają za granicę na co najmniej dwa miesiące studiów, praktyki/stażu lub wolontariatu europejskiego.

Ocena kompetencji językowych za pośrednictwem platformy internetowej OLS jest obowiązkowa dla uczestników programu Erasmus+[1], którzy w trakcie  mobilności będą posługiwać się w środowisku nauki/pracy językiem obcym dostępnym w tym narzędziu. Studenci, uczestnicy wolontariatu europejskiego oraz uczniowie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych mogą aktualnie sprawdzić stopień znajomości jednego z sześciu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego i włoskiego.

W najbliższych miesiącach za pośrednictwem platformy OLS będzie możliwa ocena i rozwijanie kompetencji z kolejnych języków: czeskiego, duńskiego, greckiego, polskiego, portugalskiego i szwedzkiego. Docelowo platforma umożliwi sprawdzenie i doskonalenie znajomości wszystkich języków oficjalnych Unii Europejskiej.

Jak wygląda ocena w OLS?

Uczestnicy mobilności otrzymują dostęp do platformy OLS za pośrednictwem instytucji, która organizuje wyjazd. Pierwszy test biegłości językowej online rozwiązują przed wyjazdem, drugi – z założeniem przyrostu kompetencji – na zakończenie pobytu za granicą. Z obowiązku wykonania testu są zwolnieni rodzimi użytkownicy danego języka. Wyniki obu testów biegłości językowej są udostępniane instytucjom, które wysyłają studentów, wolontariuszy i uczniów, ale nie są one znane organizacjom przyjmującym.

Rezultat pierwszego testu jest podstawą uzyskania dostępu – licencji do kursu online z ocenionego języka na czas trwania wyjazdu. Uczestnictwo w kursie językowym w OLS jest dobrowolne.

Testy biegłości językowej online są komputerowymi testami adaptacyjnymi. Stopień trudności jest dostosowywany w trakcie oceny, w czasie rzeczywistym, do poziomu umiejętności uczestnika, na podstawie udzielonych wcześniej prawidłowych i niepoprawnych odpowiedzi. W trakcie testu są oceniane umiejętności receptywne w modułach: gramatyka (20 pytań), słownictwo (15 pytań), podstawowe wyrażenia komunikacyjne (15 pytań), rozumienie ze słuchu (10 pytań), czytanie ze zrozumieniem (10 pytań). Wypełnienie testu trwa od 40 do 60 minut. Test obejmuje pytania wielokrotnego wyboru i uzupełniania treści. Można go wykonać w kilku etapach. Wyniki są zapisywane po zakończeniu oceny każdego z modułów.

Sprawdzanie kompetencji językowych w OLS odbywa się zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego (ESOKJ). System oceny oparty jest na standardach ALTE (Association of Language Testers in Europe).

Podczas testu biegłości językowej oceniane są następujące kompetencje: gramatyczna: (znajomość i umiejętność stosowania zasad gramatyki danego języka), leksykalna (słowa, powiedzenia i wyrażenia idiomatyczne), semantyczna (umiejętność określenia znaczenia szeregu słów, podstawowe wyrażenia komunikacyjne), rozumienie ze słuchu (umiejętność odbioru i przetwarzania komunikatu głosowego wypowiadanego przez jedną osobę lub grupę rozmówców), czytanie ze zrozumieniem (umiejętność właściwego odczytania/ rozumienia tekstu pisanego).

Testy biegłości językowej są tworzone na potrzeby OLS przez językoznawców i nauczycieli z uwzględnieniem zasad: klarowności/jasności poleceń; zgodności/ adekwatności/ istotności – pytania sprawdzają konkretne umiejętności; precyzji; trafności/dokładności – ścisłość oceny; mają też określony czas trwania.

Przyznane licencje

Z dostępnych danych wiemy, że od października 2014 r. do listopada 2015 r., studenci uczelni europejskich, którzy wyjechali na stypendium w programie Erasmus+ w sektorze szkolnictwa wyższego, wykorzystali w OLS łącznie 262 312 licencji na test biegłości językowej i 103 446 licencji na udział w kursie językowym w jednym z wymienionych sześciu języków. W tym samym okresie wolontariusze europejscy z sektora młodzieży wykorzystali łącznie 1588 licencji na test i 1100 licencji na kurs językowy. Wyjeżdżający w programie Erasmus+ uczniowie szkół z sektora kształcenia i szkoleń zawodowych, którzy otrzymali dostęp do platformy w połowie 2015 r., wykorzystali 3303 licencji na test i 1007 licencji na udział w kursie językowym od czerwca do listopada 2015.

Uczestnicy mobilności wyjeżdżający za granicę za pośrednictwem instytucji polskich w okresie od października 2014 do listopada 2015 rozwiązali łącznie 20 751 testów biegłości językowej (na rozpoczęcie i na zakończenie mobilności), w tym: 20 726 w sektorze szkolnictwa wyższego, 13 w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych oraz 12 w sektorze młodzieży. 10 262 spośród 14 628 pierwszych testów przeprowadzono z języka angielskiego, 1463 z języka niemieckiego, 1402 z języka hiszpańskiego, 763 z języka włoskiego, 701 z francuskiego i 37 z niderlandzkiego.

[[wysiwyg_imageupload:775:]]

[[wysiwyg_imageupload:776:]]

Na podstawie rezultatów pierwszego testu biegłości przyznanych zostało 5657 licencji na doskonalenie znajomości języka na kursie online: 5637 wykorzystali studenci polskich szkół wyższych, 13 uczniowie i 7 wolontariusze. 3529 z tej liczby licencji przydzielono na udział w kursie języka angielskiego, 710 na doskonalenie kompetencji z języka hiszpańskiego, 665 na kurs języka niemieckiego, 394 na kurs języka włoskiego, 343 na kurs języka francuskiego i 16 na rozwijanie znajomości niderlandzkiego.

Więcej informacji o platformie można znaleźć na stronie internetowej: http://erasmusplusols.eu.

Bibliografia

  • European Commission (2015a) The Language Assessment. User Guide for Mobility Participants: Learn languages with Erasmus+ OLS: German – English – Spanish – French – Italian – Dutch. ALTISSIA International S.A. [online] [dostęp 11.03.2016].
  • European Commission (2015b) Erasmus+ OLS Communication Kit: Video Interviews with Consortium Specialists – Erasmus+ OLS: The Methodology, Tutoring Sessions. [wideo] [online] [dostęp 11.03.2016].
  • European Commission (2015c) Presentation of the Erasmus+ OLS Language Assessment [online] [dostęp 11.03.2016].
  • European Commission (2015d) Erasmus+ Online Linguistic Support Statistical Report for National Agencies.
 

[1] Erasmus+ (2014-2020) jest programem edukacyjnym UE, który umożliwia instytucjom działającym na wszystkich poziomach kształcenia realizację projektów mających na celu rozwijanie wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia zawodowego osób, które się w nich uczą i pracują. Zasady działania OLS zostały przedstawione w numerze 4/2014 JOwS.

 

 

Powiązane artykuły