treść strony

Dobre praktyki w nauczaniu języków obcych w szkołach wyższych. Wyniki pierwszej akredytacji SERMO

Do niedawna w polskim środowisku akademickim nie istniała możliwość zewnętrznej oceny jakości nauczania języków obcych w szkołach wyższych. Sytuacja zmieniła się w 2020 roku, kiedy Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO stworzyło system akredytacji środowiskowej i powołało Komisję Akredytacyjną SERMO (KAS). Artykuł przedstawia jej koncepcję i cele, wymierne korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu akredytacji oraz wyniki pierwszego postępowania akredytacyjnego.  Priorytetem publikacji jest promocja dobrych praktyk dydaktycznych stosowanych w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej.

 • Wyd. FRSE

Stowarzyszenie SERMO1 od 15 lat uczestniczy w kształtowaniu polityki językowej w szkolnictwie wyższym w Polsce, promuje standardy jakości w nauczaniu języków obcych i dobre praktyki dydaktyczne, także przez udział w różnych krajowych i międzynarodowych projektach językowych. Dzięki swojemu aktywnemu członkostwu w Europejskiej Konfederacji Akademickich Ośrodków Językowych CERCLES stowarzyszenie ma również wpływ na ujednolicenie kryteriów jakości kształcenia językowego w Europie na poziomie akademickim.

W roku akademickim 2019/2020 zarząd SERMO podjął decyzję o utworzeniu koncepcji środowiskowej akredytacji SERMO, zbudowanej na zasadach dobrowolności i bezstronności. Miał to być system jednolitej zewnętrznej oceny jakości kształcenia w akademickich ośrodkach językowych, bazujący na ustalonych przez SERMO kryteriach i standardach projakościowych. Przy opracowywaniu własnego sposobu akredytacji SERMO wzorowało się na działaniach i doświadczeniach takich instytucji jak Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) oraz Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT), dopasowując zasady do odmienności w funkcjonowaniu akademickich ośrodków językowych (AOJ).

Celem akredytacji SERMO nie było stworzenie systemu zewnętrznej kontroli jakości kształcenia językowego na uczelniach wyższych, tylko rozwój i doskonalenie AOJ oraz osiągnięcie korzyści wspólnych dla językowego środowiska akademickiego na podstawie:

 • promocji najlepszych ośrodków językowych oraz dobrych praktyk dydaktycznych w nauczaniu języków obcych w szkołach wyższych,
 • rozpoznania mocnych i słabych stron kształcenia językowego,
 • wykrycia przyczyn niespełnienia kryteriów jakości SERMO oraz udzielenia AOJ pomocy w postaci konkretnych rekomendacji formułowanych przez ekspertów KAS,
 • możliwości nawiązania współpracy z językowym środowiskiem akademickim w kraju i za granicą.

SERMO ustaliło 8 kryteriów i 22 standardy jakości akademickiego kształcenia językowego, które są zbieżne z kryteriami oceny PKA oraz innych komisji akredytacyjnych:

 • Kryterium 1. Programy kształcenia językowego oraz ich realizacja.
 • Kryterium 2. Weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz zasady zaliczania lektoratów.
 • Kryterium 3. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej nauczanie oraz rozwój i doskonalenie kadry w AOJ.
 • Kryterium 4. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programów nauczania języków obcych oraz ich doskonalenie w AOJ.
 • Kryterium 5. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu nauczania języków obcych.
 • Kryterium 6. Wsparcie studentów w procesie uczenia się języków obcych oraz doskonalenie tych form wsparcia.
 • Kryterium 7. Publiczny dostęp do informacji o procesie kształcenia językowego w uczelni, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach.
 • Kryterium 8. Polityka jakości AOJ2.

Akredytacja SERMO opiera się na koncepcji S.M.A.R.T. (szczegóły w Modrzycka i Nowacka 2021a, 2021b), której najważniejszym postulatem jest mierzalność – opracowany przez KAS system mierników liczbowych, pozwalający na dokładne określenie stopnia spełnienia standardów i kryteriów, a tym samym zapewniający wymierną obiektywność oraz „sprawiedliwość” oceny.

Po zakończeniu etapu przygotowawczego we wrześniu 2020 roku zarząd stowarzyszenia powołał komisję akredytacyjną pierwszej kadencji (2020–2024)3.

W roku akademickim 2020/2021 opracowała ona zbiór podstawowych dokumentów wspierających jej pracę, dokumentację dla AOJ niezbędną do ubiegania się o akredytację SERMO oraz szereg roboczych dokumentów potrzebnych do realizacji postępowania oceniającego. Członkowie komisji przygotowali i przeprowadzili szkolenie dla kandydatów na ekspertów KAS – nauczycieli akademickich, zgłoszonych przez ośrodki członkowskie i spełniających wymagania kwalifikacyjne ustalone przez SERMO4. Następnie został powołany Zespół Ekspertów KAS5. Z powodu pandemii koronawirusa komisja była zmuszona do opracowania koncepcji akredytacji zdalnej oraz hybrydowej.

W latach 2021–2022 przeprowadzono akcję promocyjną. W mediach akademickich („Perspektywy”, „Forum Akademickie”) zostały opublikowane artykuły o nowej akredytacji środowiskowej (Modrzycka i Nowacka 2021a, 2021b), a prezes zarządu SERMO przestawiła ją na posiedzeniu KRASP (styczeń 2022). Dużym sukcesem było podpisanie Porozumienia o współpracy z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT) w czerwcu 2022 roku. Zgodnie z nim realizacja kształcenia językowego przez AOJ posiadający akredytację SERMO jest dodatkowym atrybutem przy akredytacji kierunków przez KAUT.

Pierwsza akredytacja SERMO
Jako pierwszy AOJ w roku akademickim 2021/2022 do akredytacji przystąpiło Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej (SJO PWr). Po intensywnych półrocznych przygotowaniach i doskonaleniu systemu kształcenia językowego, w wyniku dokładnej ewaluacji jakości działalności jednostki, przeprowadzonej przez Zespół Oceniający (ZO) KAS, SJO PWr uzyskało akredytację SERMO na 4 lata. Studium, spełniwszy wszystkie kryteria i standardy jakości, otrzymało ocenę wyróżniającą.

Ten sukces SJO PWr odniosło dzięki pracy kierownictwa przy wsparciu władz uczelni oraz wszystkich pracowników jednostki. Świadectwo akredytacji zostało wręczone pierwszemu akredytowanemu AOJ przez Zarząd SERMO oraz KAS podczas gali organizowanej z okazji 70-lecia SJO PWr 1 lipca 2022 r.6

Analiza raportu samooceny SJO PWr pokazuje, jakie pozytywne skutki miał już sam proces przygotowywania się do akredytacji:

 • został usprawniony system zarządzania jakością we wszystkich obszarach działalności,
 • oferta lektoratów i kursów językowych została wzbogacona i dostosowana do aktualnych tendencji w nauczaniu języków obcych,
 • na skutek konieczności prowadzenia lektoratów w trybie zdalnym zostały wprowadzone nowe metody i techniki nauczania zdalnego synchronicznego i hybrydowego,
 • usprawniono komunikację wewnętrzną, wzmocniono pracę zespołową,
 • zwrócono uwagę władz uczelni na znaczenie kompetencji językowych dla przyszłych inżynierów i pracowników naukowych oraz uświadomiono rolę AOJ w tym aspekcie kształcenia wyższego7.

Po trudach związanych z przygotowywaniem się do akredytacji oraz stresie towarzyszącym wizytacji ZO KAS, pracownicy SJO PWr odczuli wielką satysfakcję i dumę. Studium jest pierwszą w Polsce jednostką, która wraz z otrzymaniem Certyfikatu Akredytacji SERMO uzyskała wiele wymiernych korzyści dla wszystkich uczestników procesu kształcenia językowego. Jako ośrodek akredytowany SJO PWr:

 • osiągnęło przewagę wizerunkową nad innymi ośrodkami językowymi,
 • udowodniło, że spełnia analogiczne kryteria i standardy jakości, jak akredytowane przez PKA podstawowe jednostki uczelni, co przyczyniło się do wzrostu prestiżu i zaufania środowiska akademickiego uczelni do SJO,
 • wzmocniło swoją konkurencyjność na regionalnym rynku komercyjnych usług językowych,
 • zwiększyło możliwości udziału w inicjatywach projakościowych, np. w projektach krajowych i międzynarodowych realizowanych przez uczelnię.

Oprócz oceny jakości kształcenia AOJ zadaniem KAS jest promocja dobrych praktyk dydaktycznych stwierdzonych w ramach postępowania akredytacyjnego. Poniżej przedstawiono działania, które ZO KAS uważa za godne naśladowania przez inne akademickie ośrodki językowe8.

Dobre praktyki SJO PWr w zakresie:
Kryterium 1. Programy kształcenia językowego oraz ich realizacja
ZO KAS stwierdził, że realizowany przez SJO proces kształcenia językowego na Politechnice Wrocławskiej jest bardzo dobrze zorganizowany. Umożliwia on studentom i doktorantom osiąganie założonych efektów uczenia się zgodnie z wymogami programowymi, co jest w odpowiedni sposób weryfikowane i oceniane.

Proces kształcenia językowego opiera się na 7 ścieżkach edukacyjnych na I stopniu studiów oraz na 4 ścieżkach na II stopniu. Są one zaprojektowane w sposób umożliwiający nie tylko realizację założeń programowych, lecz także kształtowanie i doskonalenie umiejętności językowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz zainteresowaniami studentów i doktorantów9. Możliwość wyboru własnej ścieżki edukacyjnej sprzyja bardziej świadomemu i odpowiedzialnemu podejściu do nauki języka, a także motywuje do systematycznej i aktywnej pracy.

Godna podkreślenia jest obowiązująca w SJO procedura tworzenia, weryfikacji i opiniowania programów nauczania. Opiniuje je Rada Studium, a zatwierdza Dział Kształcenia PWr. Przy opracowaniu nowych programów SJO współpracuje z interesariuszami wewnętrznymi: zasięga opinii Samorządu Studenckiego, Rady Doktorantów oraz Działu Współpracy Międzynarodowej (w zakresie kształcenia studentów obcokrajowców). Przy tworzeniu planów kursów językowych zamawianych przez wydziały SJO również ściśle współpracuje z wydziałami PWr, np. z Wydziałem Chemicznym w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji studentów Wydziału Chemicznego w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy”.

Konstruując, aktualizując i realizując programy nauczania skierowane do określonych grup odbiorców (w pierwszej kolejności dla kursów językowych prowadzonych w ramach dodatkowej działalności), SJO uwzględnia potrzeby i rekomendacje interesariuszy zewnętrznych, np.: KGHM (w ramach projektu „Język angielski dla doktorantów realizujących doktorat wdrożeniowy”), Izby Architektów (w ramach projektu „Język angielski i niemiecki dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów”), firmy Capgemini (dla kursów języka niemieckiego z elementami IT dla studentów PWr). Przy dokonywaniu okresowych przeglądów SJO bierze pod uwagę opinie absolwentów Politechniki Wrocławskiej oraz pracodawców Dolnego Śląska uzyskane z Biura Karier.

Oceniający zwrócili uwagę na szybkie i efektywne dostosowanie programów nauczania do zmiany trybu stacjonarnego na tryb zdalny synchroniczny, wymuszone przez epidemię wirusa SARS-CoV-2. Wysoka jakość nauczania zdalnego w SJO została potwierdzona w ankietach przeprowadzonych wśród studentów. Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas zajęć zdalnych synchronicznych, SJO opracowało dla studentów zbiór dobrych praktyk i udostępniło go na swojej stronie internetowej.

Realizację programów nauczania w trybie stacjonarnym, a szczególnie w trybie zdalnym i hybrydowym, wspiera utworzona przez pracowników SJO platforma edukacyjna Wirtualne Środowisko Nauki (WŚN). Jest ona systematycznie rozwijana i doskonalona w zależności od potrzeb wewnętrznych lub na skutek zmiany struktury uczelni (np. reorganizacji, powstania nowych wydziałów, kierunków, dyscyplin). Znajdziemy tam różnorodne materiały do nauczania wszystkich języków dostępnych w ofercie SJO. Studenci mają do dyspozycji teksty do czytania i słuchania, zadania i ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, słowniczki tematyczne oraz testy do samokontroli. Poszczególne treści uporządkowano w bardzo przemyślany sposób, np. są tu materiały dotyczące języka ogólnego, naukowo-technicznego, akademickiego oraz specjalistycznego. Podział uwzględnia również poziomy znajomości języka, kierunek studiów oraz przeznaczenie zadań do wykonania na zajęciach lub do samodzielnej pracy.

W rozmowie z ZO studenci wysoko ocenili jakość i przydatność materiałów umieszczanych na WŚN, ich różnorodność, w tym uwzględnienie języka technicznego, tak potrzebnego w przyszłej pracy inżyniera. ZO KAS uznał platformę edukacyjną SJO PWr – Wirtualne Środowisko Nauki – za dobrą praktykę godną promocji, szczególnie wśród uczelni, które prowadzą lektoraty ogólnouczelniane.

Kryterium 4. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programów nauczania języków obcych oraz ich doskonalenie w AOJ
Jako dobrą praktykę w ramach kryterium 4. eksperci ZO określili stałą dbałość SJO PWr o infrastrukturę – sale dydaktyczne i lektorskie oraz ich wyposażenie techniczne. Dzięki temu warunki pracy lektorów i studentów są bardzo dobre, zapewniają możliwość urozmaicenia zajęć i osiągnięcia założonych efektów uczenia się.

SJO prowadzi swoją działalność na terenie kampusu PWr w oddzielnym budynku bez barier urbanistycznych. Mieści się tam 27 sal dydaktycznych – świeżo wyremontowanych i bardzo dobrze wyposażonych w wygodne meble modułowe oraz nowoczesny sprzęt audiowizualny. Nauczyciele mają do swojej dyspozycji 14 sal lektorskich, w których znajdują się komputery oraz drukarki lub kopiarki kserograficzne. SJO posiada również miejsce do pracy własnej lektorów, Klub Lektora oraz bufet. Niewątpliwym atutem budynku jest ponadto komfortowa, klimatyzowana sala konferencyjna oraz specjalistyczna biblioteka posiadająca bogaty zbiór podręczników i literatury do nauczania i uczenia się języków obcych.

Na szczególną uwagę zasługuje dostosowanie infrastruktury oraz zasobów edukacyjnych SJO do potrzeb osób z niepełnosprawnością (OzN). Na parkingu znajdują się przeznaczone dla nich 4 miejsca postojowe, a poruszanie się po piętrach 5-kondygnacyjnego budynku umożliwia zamontowana winda. Do potrzeb OzN zostały również dostosowane toalety. SJO ma także możliwość adaptacji materiałów dydaktycznych dla OzN w pracowni tyflograficznej, a uczelnia zapewnia możliwość wypożyczenia sprzętu wspomagającego naukę języków obcych.

Dział Techniczny oraz Dział IT SJO dbają o optymalne wykorzystanie infrastruktury i zasobów dydaktycznych. Kierownictwo SJO systematycznie monitoruje i analizuje posiadane zasoby i pomoce edukacyjne, ciągle doskonali warunki pracy i nauczania, co pozytywnie wpływa na efektywność procesu kształcenia językowego.

Kryterium 5. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu nauczania języków obcych
Zdaniem ZO KAS dobrymi praktykami w tym zakresie są:

 1. Szeroko zakrojona działalność SJO w celu podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu nauczania języków obcych skierowana na integrację polskich i zagranicznych studentów.
 2. Intensywne działania Zespołu ds. tłumaczeń SJO na rzecz wsparcia językowego uczelni.

Działający w SJO Zespół Zadaniowy ds. Internacjonalizacji w znaczący sposób przyczynia się do umiędzynarodowienia kształcenia językowego. Zajmuje się on między innymi nawiązywaniem współpracy z zagranicznymi uczelniami, udziałem SJO w projektach międzynarodowych, przyjmowaniem zagranicznych gości, organizacją i promocją wymiany studentów i lektorów oraz kształceniem interkulturowym polskich studentów i studentów cudzoziemców.

Lektorzy wraz ze studentami prowadzą platformę kształcenia interkulturowego „Pasaż Poliglotka” – regularnie organizują warsztaty interkulturowe, konkursy i quizy w mediach społecznościowych, coroczne Juwenalia Językowe. Realizują także wewnętrzne projekty, np. „Podziel się swoją kulturą, podziel się swoim językiem”, „Welcome to Poland”. Godny podkreślenia jest fakt, że SJO PWr otrzymało w 2021 roku certyfikat jakości European Language Label (ELL) przyznany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności za projekt międzynarodowy „Tandem”, prowadzony we współpracy z  Language Center Hochschule Hannover (o projekcie można przeczytać na łamach „Języków Obcych w Szkole” – zobacz Kania 2021). Dzięki efektywnej działalności SJO, studenci PWr rozwijają swoje umiejętności interkulturowe i zwiększają możliwości kształcenia się na uczelniach zagranicznych oraz zatrudnienia na międzynarodowym i wielokulturowym rynku pracy.

Skuteczne działania interkulturowe prowadzi również akredytowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej Ośrodek Języka Polskiego i Angielskiego dla Cudzoziemców, który od wielu lat organizuje przygotowawcze kursy języka polskiego jako obcego oraz angielskiego dla kandydatów na studia w Polsce. Ośrodek jest także organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Uczestnikom kursów przygotowawczych oraz studentom obcokrajowcom SJO oferuje również wykłady i zajęcia z historii i kultury Polski w języku polskim i angielskim.

Na uznanie za dobrą praktykę zasługuje także praca Zespołu ds. Tłumaczeń, który wykonuje przekłady na język angielski i niemiecki dokumentów, artykułów naukowych, stron internetowych, monografii, dokumentacji projektowej itp. dla jednostek uczelni. Zespół zajmuje się do tego korektą językową tekstów obcojęzycznych oraz prowadzi stronę internetową SJO w języku angielskim. Usługi tłumaczeniowe są świadczone przez lektorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, w tym przez native speakerów.

Działalność interkulturowa i tłumaczeniowa SJO ma istotny wpływ na zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia własnej jednostki oraz całej uczelni.

Kryterium 6. Wsparcie studentów w uczeniu się języków obcych oraz doskonalenie tych form wsparcia
ZO KAS ustalił następujące dobre praktyki:

 1. Kompleksowy program wsparcia obejmujący studentów szczególnie uzdolnionych językowo, studentów z problemami w nauce języków obcych, studentów obcokrajowców oraz studentów z niepełnosprawnością.
 2. Bogata oferta dodatkowych form wsparcia studentów z uwzględnieniem przygotowania do wejścia na międzynarodowy rynek pracy oraz szeroki zakres pomocy administracyjnej udzielanej studentom10.

SJO PWr w sposób systematyczny i skuteczny zapewnia wszystkim studentom odpowiednio dostosowane wsparcie (zarówno dydaktyczne, jak i organizacyjne) w uczeniu się języków obcych.

Proces kształcenia osób szczególnie uzdolnionych oraz zainteresowanych ponadprogramową nauką jest oparty na ich większej samodzielności oraz wzmocnieniu autonomii w procesie uczenia się z uwzględnieniem zainteresowań studentów. Przykładem są lektoraty oparte na metodzie tutoringu realizowane w ramach międzynarodowego projektu „Mistrzowie Dydaktyki”. Studenci mogą też korzystać z doradztwa językowego, licznych warsztatów językowych i interkulturowych, brać udział w konkursach i quizach, uczęszczać na kursy certyfikatowe, a także we współpracy z lektorami opracowywać materiały do platformy interkulturowej „Pasaż Poliglotka”. Dla takich studentów organizowane są: Turniej Językowy, warsztaty przygotowujące do udziału w ogólnopolskich olimpiadach językowych, Juwenalia Językowe, projekty wielojęzyczne i wielokulturowe.

Zainteresowanym wymianą studencką lub studiami zagranicznymi SJO oferuje egzaminy kwalifikujące na wyjazd w programie Erasmus+ oraz uznawalne w Europie egzaminy certyfikatowe TELC i ACERT SERMO. Po powrocie studenci są zachęcani do dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z edukacją za granicą. Studentom z problemami w nauce języków obcych SJO proponuje konsultacje (stacjonarne i zdalne), kursy dokształcające, pomoc lektorów w ramach programu „Doradztwo językowe” oraz działalności poradni języka angielskiego „Ask the Expert”.

Na specjalną uwagę zasługują działania polegające na dostosowaniu obsługi oraz procesu dydaktycznego do potrzeb studentów z niepełnosprawnością. W SJO PWr został powołany Pełnomocnik ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami, zajmujący się organizacją indywidualnych lektoratów. Zapisy studentów z niepełnosprawnością do grup zajęciowych odbywają się w dniu poprzedzającym zapisy ogólnouczelniane.

Dla studentów obcokrajowców oraz uczestników rocznych kursów przygotowujących cudzoziemców do studiowania w Polsce bardzo przydatna jest strona internetowa SJO w języku angielskim. Obsługą administracyjną zajmuje się sekretariat Ośrodka Języka Polskiego i Angielskiego dla Cudzoziemców, np. pomaga przy zakwaterowaniu w akademikach, przygotowywaniu dokumentów ubezpieczeniowych, kontakcie z NFZ, uzyskaniu dostępu do poczty elektronicznej oraz różnych platform uczelni i SJO. W przypadku problemów z adaptacją w obcym kraju cudzoziemcy mogą liczyć na wsparcie wychowawców grupy, a przy trudnościach z nauką języka polskiego wsparcia udziela Poradnia Języka Polskiego.

Wszyscy studenci i doktoranci mają możliwość zgłaszania skarg, uwag i wniosków dotyczących działalności SJO poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej jednostki. W SJO wprowadzono efektywną procedurę ewidencji i rozpatrywania wszystkich przesłanych skarg i wniosków.

Ważnym elementem działalności SJO jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni opartej na zaufaniu i pozytywnych relacjach oraz dbanie o dobrostan studentów i pracowników.

W tym zakresie SJO współpracuje z Centrum Konsultacji Psychologicznych i Mediacji PWr, wspierającym zarówno studentów, jak i pracowników uczelni, np. organizuje szkolenia psychologiczne dla pracowników SJO.

Bardzo ważną działalnością wspierającą przygotowanie studentów do wejścia na międzynarodowy rynek pracy są projekty SJO realizowane przy wsparciu środowiska społeczno-gospodarczego regionu, np. innowacyjna „Akademia Językowa Santander Top Skills PWr SJO”, której celem jest rozwój kompetencji miękkich niezbędnych w każdym zawodzie. Inicjatywa cieszyła się niezwykłą popularnością – w 2021 r. w pierwszej edycji „Akademii Językowej” wzięło udział ponad 350 osób z PWr oraz innych polskich uczelni.

Podsumowanie
Akredytacja SERMO jest nową formą potwierdzenia wysokiego poziomu jakości nauczania języków obcych w polskim szkolnictwie wyższym. To także jeden z instrumentów bardziej efektywnego zarządzania procesem kształcenia językowego – rekomendacje ekspertów KAS umożliwiają doskonalenie procesu kształcenia i wskazują perspektywy dalszego rozwoju.

Uzyskanie akredytacji SERMO przez SJO PWr dało nauczycielom języków obcych i pracownikom administracji radość z otrzymania wyróżniającej oceny działalności. W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że SJO PWr zapewnia wysoką jakość nauczania języków obcych, osiągnięcie przez studentów uczelni odpowiednich efektów kształcenia oraz dodatkowych kompetencji interkulturowych. Jednostka wyróżnia się także licznymi godnymi naśladowania praktykami.

Dzięki umowie o współpracy podpisanej pomiędzy SERMO i KAUT posiadanie przez AOJ akredytacji SERMO jest traktowane jako dodatkowy atrybut przy akredytacji kierunków przez KAUT. Stanowi to zatem wymierny atut dla całej uczelni.

Komisja Akredytacyjna SERMO ma nadzieję, że kolejne AOJ pójdą w ślady SJO PWr. O akredytację mogą się ubiegać nie tylko ośrodki stowarzyszone w SERMO, lecz również AOJ reprezentujące wszystkie typy wyższych szkół publicznych i niepublicznych, które przez jej uzyskanie chciałyby potwierdzić wysoką jakość swoich usług edukacyjnych.

Bibliografia
Modrzycka, I., Nowacka, M. (2021a), Akredytacja SERMO jako nowa forma ewaluacji jakości kształcenia językowego w szkolnictwie wyższym, „Forum Akademickie”, nr 5, <bit.ly/3L49Ayi>, [dostęp: 14.01.2023].
Modrzycka, I., Nowacka, M. (2021b), Nowa akredytacja środowiskowa w szkolnictwie wyższym, „Perspektywy”, <bit.ly/41Eangz>, [dostęp: 14.01.2023].
Kania, A. (2021), Tandem językowy jako innowacyjna forma nauki oraz szansa rozwoju kompetencji społecznych i interkulturowych, „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 63–65.
Raport Samooceny Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, <bit.ly/3pUTZds>, [dostęp: 18.05.2023].

1 <www.sermo.org.pl>
2 <www.sermo.org.pl/member/akredytacja/kryteria-i-standardy>
3 <www.sermo.org.pl/member/akredytacja/o-komisji>
4 <www.sermo.org.pl/member/akredytacja/regulamin-kas>
5 <www.sermo.org.pl/member/akredytacja/eksperci-kas>
6 <www.sermo.org.pl/2022/06/06/pierwsza-akredytacja-sermo-podwojny-sukces>
7 Szczegóły w raporcie dostępnym na stronie: <bit.ly/3InpDqm>
8 <www.sermo.org.pl/member/akredytacja/akredytowane-aoj>
9 <bit.ly/3MCULoB>
10 <www.sermo.org.pl/member/akredytacja/akredytowane-aoj>

Powiązane artykuły