treść strony

Języki na kółkach, czyli interaktywne ćwiczenia dla młodszych i starszych

Przedstawiamy serię interaktywnych ćwiczeń przygotowanych przez studentów Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, którzy na pokładzie Mobilnego Centrum Edukacyjnego FRSE objechali kawałek Polski, prezentując uczniom i nauczycielom swoje pomysły na naukę języka połączoną z zabawą i nowymi technologiami. W niniejszym wydaniu JOwS: storytelling, teatrzyk kamishibai i „Opowieść o Węgielku”.

European Language Label (ELL) to prestiżowy certyfikat jakości w edukacji językowej. W tym roku obchodzi swoje 20-lecie w Europie. Konkurs, którego laureatom przyznaje się ów certyfikat, to z całą pewnością okazja do zaprezentowania pasji edukacyjnych i wysokich umiejętności w planowaniu i realizacji twórczych działań wychodzących poza rutynę szkolną. Jest również okazją do tego, by docenić i upowszechnić w środowisku nauczycieli najbardziej kreatywne i innowacyjne projekty. Mogą one stać się cennym impulsem i zachętą do podejmowania autorskich działań dających prawdziwą satysfakcję z wykonywania zawodu nauczyciela. „Angielski pod strzechą”, „Melodyjny niemiecki”, „Francuski w lokalnej sieci”, „Łacina i nowoczesność”, „Nieobcy język polski”, „Język na służbie”, „Bliżej języków, bliżej siebie” – to tylko niektóre nagrodzone projekty pokazujące, że kreatywność i wspólne działanie są miarą prawdziwego sukcesu.
Każdego roku do konkursu przystępuje wiele szkół i placówek wszystkich szczebli edukacyjnych, a uroczyste wręczenie europejskiego certyfikatu jest szczególnym wyróżnieniem potwierdzającym najwyższą jakość pracy w zakresie kształcenia językowego. W roku szkolnym 2017/2018 uroczystość wręczenia certyfikatów European Language Label przebiegała inaczej niż zwykle i odbyła się w siedzibie nagrodzonych szkół i placówek, gdzie w wyznaczonym dniu stanęło Mobilne Centrum Edukacyjne (MCE). To tu nagrodzone szkoły odbierały certyfikaty w obecności władz szkoły oraz władz samorządowych, a następnie młodzież i nauczyciele uczestniczący w projekcie mogli wziąć udział w interaktywnych grach i zabawach językowych przygotowanych przez studentów Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CKNJOiEE) pod opieką merytoryczną swoich wykładowców: dr Marleny Deckert, dr Małgorzaty Piotrowskiej-Skrzypek, dr Agnieszki Sochal i Anny Walewskiej. W okresie od 1 października do 30 listopada 2018 r. studenci odwiedzili szkoły i placówki edukacyjne w Gdyni, Szamotułach, Zgłobniu, Turku, Udaninie i we Wrocławiu, gdzie przeprowadzili autorskie zajęcia z zastosowaniem dostępnych narzędzi cyfrowych.
Głównym założeniem ćwiczeń było pokazanie możliwości, jakie daje wykorzystanie nowatorskich rozwiązań o charak-terze ludycznym w nauce języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Podczas ich opracowywania zwrócono szczegól-ną uwagę na ukazanie podobieństw między językami oraz elementów wspólnych dla wielu kultur, co ma duże znaczenie w procesie akwizycji języka obcego. Z uwagi na znaczny przedział wiekowy uczestników opracowano ćwiczenia dla różnych grup wiekowych i etapów edukacyjnych.
Punktem wyjścia do ćwiczeń interaktywnych adresowanych do uczniów z poziomu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej stała się opowieść pt. „Węgielek” autorstwa Katarzyny Ciszewskiej, studentki Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UW, która opowiedziała w niej historię czarnego bociana przemierzającego Europę w poszukiwaniu przyjaciół. Wykorzystano tu technikę storytellingu opartą na strukturze bajki. Jej bohater odkrywa życiową prawdę dzięki tym wszystkim, których spotyka na swej drodze podczas długiej i trudnej wędrówki.
Do opowiedzenia historii wykorzystano technikę teatralną kamishibai. Było to możliwe dzięki współpracy z Krzysztofem Lamchem, grafikiem komputerowym, który opatrzył opowiadanie ilustracjami.
Następujące po opowiadaniu interaktywne ćwiczenia (follow-up), które nawiązywały tematycznie do przygód bociana, były dla uczestników okazją do wirtualnej podróży po Europie i odkrycia tego, co wyróżnia i co łączy mieszkańców poszczególnych regionów.
Oprócz ćwiczeń interaktywnych wykorzystano również grę planszową dla najmłodszych autorstwa Agaty Pierzchały, która wprowadziła elementy wielojęzyczne nawiązujące do historii Węgielka. Uczestnicy mogli poznać flagi państw, które odwiedził czarny bocian oraz nauczyć się kilku podstawowych zwrotów w różnych językach Europy.

Pobierz grę i opowieść ,,Węgielek

 

Interaktywny follow-up  do opowieści „Węgielek” 

Przygotowane  przez  studentów  CKNJOiEE  ćwiczenia  w  postaci  interaktywnych  apli-kacji nawiązujących do historii o czarnym bocianie Węgielku zostały opracowane zgodnie z zaleceniami obowiązującej podstawy programowej (2017). Autorki zachowały dbałość o integralny rozwój uczniów I etapu  edukacyjnego  obejmującego klasy  I–III  szkoły  podstawowej i uwzględniły  zasady  zintegrowanego  kształcenia  językowo-przedmiotowego. Wszystkie ćwiczenia  nawiązują  do  kształcenia  kompetencji leksykalnej w ujęciu wielojęzycznym oraz wprowadzają ucznia w świat wartości, w tym współpracy i altruizmu. Ćwiczenia łączą treści językowe z zakresu języków  polskiego,  angielskiego,  francuskiego i niemieckiego oraz nawiązują tematycznie do treści  przedmio-towych z takich dziedzin jak: matematyka, geografia,  biologia,  muzyka,  plastyka,  hi-storia i wiedza o społeczeństwie. Wśród  tematów   zaproponowanych   w   poszcze-gólnych  ćwiczeniach  można  znaleźć  takie zagadnienia jak: liczby i figury geome-tryczne,  kierunki  świata,  kraje  i  regiony  w Europie, regiony i miasta w Polsce, rośliny i zwierzęta Europy, dziedzictwo kultu-rowe Europy, kuchnie regionalne, kształty i kolory czy różne wersje językowe piosenki Panie Janie.

INTERAKTYWNE ĆWICZENIA ONLINE

Autorki: Katarzyna Ciszewska, Barbara Ciborek, Marta Czestkowska, Sara Sader, Ada Jastrzębska

BIBLIOGRAFIA:

  • Greimas, A.J., Leach, E. (1989), Rytuał i narracja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Powiązane artykuły