Przeglądaj artykuły opublikowane w JOwS

treść strony

Warum ist Sport wichtig? Scenariusz

Proponowana lekcja języka niemieckiego jest przeznaczona dla uczniów rozpoczynających naukę drugiego języka obcego. Realizacja scenariusza zakłada użycie dostępnych bezpłatnie programów i aplikacji internetowych oraz urządzeń ICT. Inspiracji w zakresie wykorzystywania nowych technologii podczas lekcji języka warto szukać na platformie eTwinning (etwinning.pl/kursy-internetowe).

Typ szkoły: Szkoła podstawowa
Poziom nauczania: poziom A1
Temat: Dlaczego warto uprawiać sport? – poznajemy nazwy dyscyplin sportowych.
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: nawiązanie do wiadomości z geografii i biologii.

CELE LEKCJI:

Realioznawcze
Uczeń:

 • podaje podstawowe informacje o Szwajcarii;
 • wymienia nazwiska sportowców z krajów niemieckojęzycznych oraz dyscypliny sportu, które uprawiają.

Leksykalne

 • wymienia nazwy dyscyplin sportowych w języku niemieckim;
 • współtworzy książeczkę tematyczną (lapbook).

Gramatyczne

 • tworzy zdania oznajmujące.

CELE WYCHOWAWCZE:
Uczeń:

 • komunikuje się w grupie, współpracuje ze wszystkimi członkami grupy, przedstawia swoje zdanie na forum klasy (rozwijanie zdolności interpersonalnych i umiejętności pracy w zespole);
 • właściwie wykorzystuje najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne dla rozwoju swoich zainteresowań i pasji.


Pytanie kluczowe: Dlaczego warto uprawiać sport?

Umiejętności kluczowe ćwiczone podczas lekcji:

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;
 • kompetencje w zakresie umiejętności osobistych, społecznych i uczenia się;
 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;
 • kompetencje w  zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
 • kompetencje cyfrowe.


Metody pracy: rozmowa kierowana, aktywizujące: gry dydaktyczne, burza mózgów, elementy kodowania, metoda ćwiczeń praktycznych, prezentacja.

Formy: praca indywidualna, praca w grupach.
Pomoce dydaktyczne: ćwiczenia i fiszki przygotowane przez nauczyciela i uczniów, „światełka” – karty w trzech kolorach do uzyskania informacji zwrotnej.

 

PRZEBIEG LEKCJI: 
Wprowadzenie
Nauczyciel wita się z uczniami, intonując piosenkę „Guten Tag” (www.youtube.com/watch?v=WQrHkXCMTeA),  i sprawdza listę obecności. Następnie wyciąga „tajemniczy worek” i pokazuje uczniom sprzęt sportowy (piłkę oraz rakietkę do tenisa), a także przedmioty związane ze Szwajcarią (czekoladę, zegarek, banknot, ser szwajcarski). Zadaje uczniom pytania: Warum treibst du Sport? (Dlaczego uprawiasz sport?), Warum ist die Schweiz untypisch? (Dlaczego Szwajcaria jest nietypowym krajem?) i wspólnie z uczniami formułuje temat oraz cele lekcji. (5 min.)

Prezentacja materiału lekcyjnego
Nauczyciel podaje uczniom kryteria sukcesu (podam podstawowe informacje o Szwajcarii, zbuduję po niemiecku zdania oznajmujące i wymienię nazwy dyscyplin sportowych) i zapisuje na środku tablicy słowo „SPORT”. Uczniowie wymieniają i wypisują na tablicy skojarzenia z tym hasłem, np. der Fuβball (piłka nożna), sportlich (wysportowany), die Gesundheit (zdrowie), gesund (zdrowy), der Ball (piłka).
Uczniowie otrzymują od nauczyciela kartkę z nazwami dyscyplin sportowych w języku niemieckim. Następnie pod-chodzą do stolika, na którym znajdują się fiszki oraz „magiczne pudełko”. Uczniowie sprawdzają znaczenie nowego słowa wrzucając fiszkę do pudełka. Fiszka jest dwustronna, dlatego po wrzuceniu zmieni się jej położenie i pojawi się znaczenie wybranego słowa. (10 min)

Uwagi: Fiszki można przygotować za pomocą aplikacji Quizlet. Każda fiszka jest dwustronna: na pierwszej stronie znajdują się zdjęcie oraz nazwa dyscypliny sportowej w języku niemieckim, a na odwrocie – znaczenie słowa w języku polskim. We wnętrzu „magicznego pudełka” pod odpowiednim kątem jest przyklejona kartka, dzięki której fiszka się odwraca (www.youtube.com/watch?v=0UIZycDotjM&feature=youtu.be).


Utrwalenie materiału lekcyjnego
Uczniowie ćwiczą wymowę słówek za pomocą aplikacji Quizlet oraz odpowiadają na pytania nauczyciela: Welchen Sport treibst du? (Jaki sport uprawiasz?), Warum treibst du Sport? (Dlaczego uprawiasz sport?) Następnie nauczyciel – korzy-stając z wcześniej przygotowanej prezentacji Prezi – przedstawia podstawowe informacje o Szwajcarii oraz nazwiska szwajcarskich sportowców. (5 min)

Wykorzystanie materiału lekcyjnego
Uczniowie za pomocą dowolnej aplikacji do skanowania kodów skanują kod QR znajdujący się w prezentacji i poznają definicję lapbooka, a także zasady pracy w zespole. Wykonują ćwiczenie polegające na połączeniu nazwiska sportowca z dyscypliną sportową, którą uprawia. Uczniowie tworzą w grupach lapbooki, a następnie wszystkie grupy kolejno przedstawiają swoje prace na forum klasy. (20 min)

Kod QR z ukrytą definicją lapbooka

Uwagi: Lapbook to nie tylko interaktywna książeczka – przygotowywanie go to wspaniałe ćwiczenie motywujące uczniów do pracy. Podczas tworzenia lapbooka uczniowie utrwalają i zapamiętują wiadomości poznane na lekcji. 

Ewaluacja
Po zaprezentowaniu prac uczniowie wspólnie decydują, który lapbook ich zdaniem jest najbardziej twórczy, a następnie wykonują zadanie sprawdzające stopień opanowania przez nich wiadomości i umiejętności. „Zasznurowane ćwiczenie” polega na połączeniu, za pomocą kolorowych sznureczków, słówek w języku niemieckim ze słówkami w języku polskim. Uczniowie po wykonaniu zadania otrzymują informację zwrotną, która znajduje się na odwrocie. (Jeżeli uczeń poprawnie połączy nazwy dyscyplin sportowych z ich znaczeniem, to na odwrocie sznureczki w linii poziomej będą miały identyczny kolor).

Uczniowie podsumowują zajęcia, korzystając np. ze zwrotów. (5 min):
Na dzisiejszej lekcji nauczyłem/łam się …
Po dzisiejszej lekcji potrafię…
Zainteresowało mnie…
Trudność sprawiło mi…
Najbardziej podobało mi się…

Nauczyciel pokazuje „światełka”, czyli karty w trzech kolorach z informacją zwrotną dla ucznia. Znaczenie świateł:

Zielone – „Wiem, rozumiem”;
Żółte – „Muszę jeszcze powtórzyć”;
Czerwone – „Nie wiem, nie rozumiem”.

Powiązane artykuły