Przeglądaj artykuły opublikowane w JOwS

treść strony

Otworzyć uczniom drogę do sukcesu zawodowego

Pobierz artykuł w PDF

Pobierz artykuł w PDF

Idea Business English zakłada włączenie do programu nauczania języka angielskiego w szkole modułu, w ramach którego uczniowie mają okazję zapoznać się ze słownictwem używanym w różnych kontekstach zawodowych i zdobyć podstawowe kompetencje językowe niezbędne na rynku pracy. Zajęcia obejmują minimum jedną godzinę lekcyjną tygodniowo (lub więcej – w zależności od profilu). Program jest adresowany do klas, w których przedmiotami rozszerzonymi są: matematyka, geografia, podstawy przedsiębiorczości i język angielski. Po wybraniu odpowiedniego podręcznika i dostosowaniu treści tematycznych możliwe jest również wprowadzenie tego programu w liceach ogólnokształcących o innych profilach, a także w technikach, liceach zawodowych czy na wyższych uczelniach.

Jedną z najważniejszych cech programu jest jego międzyprzedmiotowy charakter. Przejawia się on w stwarzaniu sytuacji umożliwiających łączenie w praktyce wiedzy z podstaw przedsiębiorczości z umiejętnościami językowymi. W tym celu organizowane są wycieczki edukacyjne do Warszawy, gdzie mieszczą się najważniejsze instytucje w kraju, np. Giełda Papierów Wartościowych, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czy Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Wiele z tych instytucji przygotowuje programy dla szkół chętnych do współpracy. W przypadku niektórych grup wycieczka obejmuje wizytę w banku w rodzimym mieście. Uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez pracowników instytucji. Oprócz wysłuchania prezentacji, mają możliwość zadawania pytań w języku angielskim i wykonują zadania, w ramach których mają okazję wcielić się w role pracowników danej instytucji.

Przed wyjazdem odbywają się lekcje poświęcone powtórzeniu wybranych zagadnień gramatycznych oraz wprowadzeniu i utrwaleniu słownictwa związanego z obszarem działalności odwiedzanej instytucji, np. z bankowością, handlem, Unią Europejską, polityką, giełdą i papierami wartościowymi.

Cele programu

Celem ogólnym zajęć Business English jest opanowanie przez uczniów języka na poziomie zapewniającym sprawną komunikację na rynku pracy oraz poszerzenie ich wiadomości o otaczającym świecie, zwłaszcza w kontekście ich przyszłej kariery zawodowej. Oprócz wiedzy i umiejętności językowych zajęcia umożliwiają nabywanie innych ważnych kompetencji, takich jak umiejętność współpracy i pracy w zespole czy planowanie i organizacja zadań. Zajęcia sprzyjają rozwojowi poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe.

W ramach projektu, poprzez współpracę z różnymi firmami, uczniowie mają możliwość kontaktu z językiem angielskim używanym w autentycznych sytuacjach zawodowych, mogą też używać języka jako narzędzia pracy w czasie trwania całego kursu, pracując w zespołach projektów interdyscyplinarnych.

Organizacja i metody

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących około piętnastu osób. Poziom zaawansowania językowego grup jest zróżnicowany od pre-intermediate do upper-intermediate. Po dobraniu odpowiednich materiałów zawierających treści biznesowe zajęcia mogą być dostosowane do każdego poziomu grupy. W ramach modułu Business English jedną z metod stosowanych w pracy z uczniami jest case study method, uczniowie pracują również metodą projektu w niewielkich zespołach.

[pagebreak]

Realizacja programu

Zgodnie z założeniami programu uczniowie realizują moduł Business English przez cały okres nauki w liceum. Materiał w klasie pierwszej stanowi wprowadzenie w zagadnienia, których pogłębienie i rozwinięcie odbywa się w kolejnych latach nauki – uczniowie otrzymują zadania (np. pisanie listów formalnych czy podań o pracę) i realizują projekty. W programie wykorzystuje się sprzęt oraz środki, jakimi dysponuje szkoła i sami uczniowie.

Pierwsza część programu odbywa się w szkole i ma formę zajęć lekcyjnych. Podczas zajęć wykorzystywane są teksty autentyczne, środki audiowizualne oraz materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela.

Druga część programu ma charakter praktyczny i jest swego rodzaju sprawdzianem wiedzy językowej zdobytej na lekcjach Business English, a także uczeniem się zastosowania jej w konkretnych sytuacjach życiowych. Zajęcia prowadzone są w firmach międzynarodowych, instytucjach oraz u osób prowadzących własną działalność gospodarczą i posługujących się w pracy językiem angielskim. Zajęcia mają najczęściej formę rozmowy uczniów z pracownikami danej instytucji, pytania zadawane są w języku angielskim, uczniowie wykonują również zadania zlecone przez osobę prowadzącą zajęcia związane ze specyfiką jej pracy. Po wycieczce, w warunkach szkolnych, uczniowie mają do wykonania projekty międzyprzedmiotowe związane z wycieczką lub wyjściem, łączące elementy matematyki, geografii z podstawami przedsiębiorczości i językiem angielskim. Po prezentacji projektów uczniowie otrzymują oceny.

Realizacja tego typu lekcji jest priorytetowym celem programu Business English w drugim i trzecim roku nauki szkolnej.

Jakie są korzyści z realizacji programu z punktu widzenia pracy szkoły?

Program autorski bardzo dobrze wkomponował się w życie szkoły, w harmonogram jej pracy oraz program wychowawczy, który za jedno z zadań ogólnych szkoły stawia pomaganie uczniom w odnalezieniu się w życiu rodzinnym, zawodowym i publicznym, natomiast jako zadanie szczegółowe wskazuje uświadomienie uczniom, jakie są ich predyspozycje i możliwości zawodowe, wyzwalanie zdolności organizacyjno-kierowniczych, pomysłowości, budzenie potrzeby własnej aktywności twórczej.

Program przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły i pozwolił na wprowadzenie nowych treści do przedmiotowych rozkładów materiału nauczania, podkreślenie korelacji międzyprzedmiotowych, podniesienie atrakcyjności szkoły w środowisku lokalnym oraz zwiększenie współpracy nauczycieli przedmiotu i przedmiotów pokrewnych. Ponadto program został bardzo dobrze przyjęty przez młodzież, która chętnie uczestniczy w zajęciach typu Business English.

Powiązane artykuły